Yayın:
İmar kirliliğine neden olma suçu (TCK m. 184)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Laçin, Mesut
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesi, nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı çevre kaynaklarının tüketimi hızlanmış, çevrenin dengesi bozulmuş ve böylece çevresel sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Zamanla artan bu sorunlar insan yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak çevreye karşı suçlar düzenlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nda da çevreye karşı suçlar düzenlenmiştir. Çalışma konusunu çevreye karşı suçlardan olan imar kirliliğine neden olma suçu oluşturmaktadır. 5237 sayılı TCK yürürlüğe girene kadar kabahat olarak düzenlenen ruhsatsız yapılaşma, yeni TCK ile ilk defa suç olarak düzenlenmiştir. Maddede ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapmak, ruhsatsız bina dolayısıyla başlatılan şantiyelere su, telefon ve elektrik bağlanmasına müsaade etmek ve ruhsatsız binalarda sınai faaliyete müsaade etmek suç olarak düzenlenmiştir. Çalışmada öncelikle çevreye karşı suçlarla korunan hukuki değere ilişkin tartışmalara yer verilerek çevre hakkının kapsamı ve mülkiyet hakkı ve konut hakkı ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği ve çeşitli ülke düzenlemelerinde çevrenin korunması ve imar kirliliğine neden olma suçunun tarihçesi verildikten sonra çevrenin ceza hukuku ile korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Çevreye karşı fiillerin ceza hukukuna başvurulmadan önce idare hukuku kuralları ile korunduğundan çevreye karşı suçların idare hukukuna bağlılık sorunu kanunilik ilkesi ışığında incelenmiştir.
The consumption of environmental resources has accelerated due to the development of technology and industrialization and population growth, the balance of the environment has deteriorated and thus environmental problems have started to emerge. These problems increasing over time have become threatening human life. As a result, crimes against the environment have begun to be organized. In this context, crimes against the environment have been regulated in the Turkish Criminal Code. The subject of the study is the crime of causing environmental pollution, which is one of the crimes against the environment. Unlicensed construction, which was organized as a misdemeanor until the TCC numbered 5237 came into force, was organized as a crime for the first time with the new TCC. It is a crime to construct an unlicensed or illegal building in the article, to allow water, telephone and electricity to be connected to the construction sites started due to an unlicensed building and to permit industrial activities in unlicensed buildings. In the study, first of all, discussions on the legal value protected by crimes against the environment are included, and the scope of the environmental right and its relationship with the right to property and housing right have been evaluated. Since acts against the environment were protected by administrative law rules before the criminal law was applied, the problem of adherence to the administrative law of crimes against the environment was examined in the light of the principle of legality.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Law
Alıntı