Yayın:
Türk Ceza Kanununda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına ilişkin suçlar (TCK m.191)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2019
Yazarlar
Yılmaz, Serdar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın konusu 28/06/2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasa ile köklü bir değişikliğe uğrayan, 5237 sayılı TCK'nın 191'inci maddesinde tanımlanan, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, kabul etme, satın alma veyahut uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçunun hukuki niteliği, doktrin, yargı kararları ve uygulamada yaşanılan aksaklıklarla bağlantılı olarak irdelenmesidir. TCK'nın 191'inci maddesinde yer alan suça konu eylemi ilk defa gerçekleştiren failler hakkında uygulama alanı bulacak olan kamu davası açılmasının ertelenmesine dair karar ve bu karara bağlı olarak hükmedilen denetimli serbestlik ve/veya tedavi tedbirinin hukuki niteliği, şartları, sonuçları ve bu kararlara ilişkin kanun yolları hakkında inceleme yapılmıştır. Sonuç kısmında ise, TCK'nın 191'inci maddesinde 6545 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası oluşan hukuki boşluklar, kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair karar süreci ve bu süreçte uygulanan denetimli serbestlik ve/veya tedavi tedbirine ilişkin yapılması gerekli teknik ve hukuki düzenlemeler incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, kamu davası açılmasının ertelenmesi, denetimli serbestlik.
Subject matter in this study is scrutinize of crime of buying, accepting, possessing drugs or stimulants in order to use them, or the crime of using drug or stimulant, in relation to legal attribute, doctrine, judicial decisions and disruptions in practice. Above mentioned crime defined Article 191 in the Turkish Penal Code's Law No.5237 which has been drastically modified with the Law No. 6545, came into force by being published in the Official Gazette dated June 28, 2014. The study are conducted about the decision of postponement of opening public prosecution, for the perpetrators who performing the action in the question of crime, located Article 191 in the Turkish Penal Code, the first time, and legal nature, terms, results of being ruled probation and/or treatment measures depending on this decision, and remedies. In the result section; consisted legal gaps after modification being done with the Law No.6545 in the Article 191 in the Turkish Penal Code, and decision process about the postponement of opening of public prosecution, and necessary technical and legal regulations concerning applied probation and/or treatment measures during this process were examined. Keywords : Using drugs and stimulants, postponement of opening of public prosecution, probation.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Kanunlar 5237 sayılı, Narkotik bağımlılığı, Narkotik suçlar, Suç, Türk Ceza Hukuku, Türk Ceza Hukuku, Uyuşturucu alışkanlığı, Law, Laws 5237 numbered, Narcotic dependence, Narcotic crimes, Crime, Turkish criminal law, Turkish Penal Code, Narcotic dependence
Alıntı