Publication:
Yoksulluk ve İştirak Nafakası

Date
2017
Authors
Topkaya, Şahin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Anayasa madde 41/I hükmü ile ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığı düzenlenmiştir. Evlilik ile kurulan aile birliği maalesef çeşitli iç ve dış etkenler sebebiyle dağılabilmektedir. Toplumun temel taşını oluşturan ailenin dağılması(yani boşanma sonucu oluşan durum) bakımından da kanun koyucunun çeşitli düzenlemeler yapması ve bu hususa ilişkin olarak boşanma imkanını ancak çeşitli sebeplerin ortaya çıkması ihtimaline bağlaması ve bütün barışma imkanlarının ortadan kalkmasından sonra boşanmaya izin vermesi pek tabiidir. Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan ve boşanmada kusuru daha ağır olmayan eş lehine mali durumu daha iyi olan eş tarafından, mali gücü oranında süresiz olarak yardım edilmesin öngören, boşanma mali sonuçlarına ilişkin bir kurumdur. Yoksulluk nafakası, nafaka türlerinden bakım nafakası için de yer almaktadır. Yoksulluk nafakası evlilik birliği devam ettiği sürece söz konusu olan yardımlaşma ve bakım yükümlülüğünün, sosyal ve ahlaki düşüncelerle, evlilik birliğinin sona ermesinden sonrada koşulların varlığı halinde, devamı niteliğindedir. Eşlerin boşanmasından sonra, yoksulluğa düşecek olan eşi koruma amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakasın ilişkin düzenleme sosyal ve ahlaki gerekçelere dayanmaktadır. İştirak nafakası, boşanma veya ayrılık sonucunda velayet kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuğun bakım ve eğitim giderlerine mali gücüyle orantılı bir şekilde katılmasını sağlayan nafaka türüdür. Nafakalar, bakım ve yardım nafakası şeklinde iki gruba ayrılmaktadırlar ve iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası bunlardan bakım nafakası grubuna girmektedir.Bu sebeple, bu çalışmamızın belkemiğini oluşturan yoksulluk ve iştirak nafakaları detaylı bir şekilde incelenmiş ve hukuktaki görünümleri belirtilerek, ilkelerle varılmak istenen amacın ortaya konmasına çalışılmıştır. Bu tez çalışmamızda yoksulluk ve iştirak nafakası kavramı, hukuki mahiyeti ve hükümleri ile özellikle hâkimin nafaka miktarına yönelik taleple bağlılığı, nafakanın sona ermesi ve ergin çocuğun eğitimine devam etmesi halinde oluşan durum ile yoksulluk ve iştirak nafakasına ilişkin usüli hükümler doktrin ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.


With the provision of Article 41 / I of the Constitution, it is regulated that the family is based on Turkish society and based on equality between spouses. Unfortunately, Unity of family established by marriage can be dispersed due to various internal and external factors. In terms of martial breakdown that constitutes the foundation of the society, it is also imperative that the legislator make various arrangements and divorce on this issue, but only to the possibility of the occurrence of various causes and to allow divorce after all the means of reconciliation have disappeared. Alimony is an institution for the financial consequences of divorce, which is intended to help indefinitely at the financial power rate by a spouse whose marital status is better for a spouse who is going to fall into poverty due to divorce and who is more vulnerable to divorce. Alimony is also a place of care for alimony. As long as the marriage union of poverty continues, the commitment and care obligation that is mentioned is the continuation of social and ethical considerations, the existence of conditions from the end of marriage unity. Conjugal community is organized for the purpose of protecting the wife who will fall into poverty after conjugal cummunity ends. The regulation of the alimony allegation is based on social and moral justifications. Child maintenance is the type of alimony that allows a partner who is not given custody as a result of divorce or separation to participate in the joint child's care and education expenses in proportion to his financial power. Maintenances are divided into two groups in the form of care and aid, and participation and participation in pauperism enters the group ofcaregivers. For this reason, the poverty and subsidiary conjointly that constitute the backbone of this study have been examined in detail and their appearance in the law has been specified and tried to put forward the principle aim to be achieved. In this study, the concept of poverty and child support , its legal nature and its provisions, especially its relation to the demand for the amount of the judge's child support, the situation that arises when the education of the infant and the adult continues, and the procedural provisions concerning poverty and subsidiarity are examined in the light of doctrine and judicial decisions.

Description
Keywords
Hukuk , Law , Boşanma , Divorce , Boşanmış aileler , Divorced families , Medeni Hukuk , Civil Law , Nafaka , Alimony , Türk Medeni Hukuku , Turkish Civil Law , Yoksulluk nafakası , Maintenance allowance , İştirak , Participatio
Citation