Publication:
Eric Shaw’un Pazarlama Tarihi Ve Düşüncesi Üzerine Yaptığı Araştırmalara İlişkin Bir Derleme

Date
2021
Authors
Soyaltın, Tuğçe Ezgi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Eric Shaw’un pazarlama tarihi ve düşüncesi üzerine yaptığı araştırmalar doğrultusunda pazarlamanın bir bilim olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğinin ve bir teorisinin olup olamayacağının araştırılmasıdır. Yapılan araştırma, literatürde hâlâ devam etmekte olan bilim-sanat tartışmalarına yol göstermesi açısından önemlidir. Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Yapılan araştırmada veriler, ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Eric Shaw’un 1976’dan günümüze kadar yazdığı bütün makale, kitap, kitap bölümü ve kongre bildirilerinin incelenmesi yoluyla çalışma oluşturulmuştur. Bulgular – Pazarlamanın bir düşüncesi ve tarihi olduğu, bu tarihin oluşmasında düşünce okullarının önemli bir paya sahip olduğu, insanoğlunun varlığından bu yana farklı boyutlarda pazarlamanın varlığının süregeldiği ve zamanla değişime uğradığı, 4p’nin pazarlamanın geçmişinden bugüne dek gelişerek birikimli bir şekilde oluştuğu, teorisinin olabileceği, günümüzde bilim mi, sanat mı sorularından çok neleri kapsadığının daha önemli hale geldiği; çünkü bilim ve sanat kavramlarının bile tartışmaya açık kavramlar olduğu, ürün yaşamının gelişimi ve dönüşümünün geçmişe oranla hızlandığı, tüketicilerin değer, nostalji vb. kavramlardan etkilenerek satın alma kararları verdikleri ve pazarlamanın yönetimsel boyutunun da gelişmesinde önemli bir faktör olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Orijinallik/değer – Literatürde yoğun bir şekilde pazarlamanın tarihi, teorileri, oturtulduğu düşünce yapısı ve günümüze olan gelişimi hakkında farklı yazarlar tarafından yapılan araştırmaların olduğu gözlemlenmiştir. Bu yazarların en önemlilerinden birisi de Eric Shaw’dur. Shaw geçmişten günümüze konuyla spesifik olarak ilgilenmiş yazarlarla ilgili olarak çalışmalar yapmış, makaleler yazmıştır. Bu araştırma, Eric Shaw üzerine yapılmış olup yazarın bugüne kadar literatürde bulduğu ve literatüre kattığı önemli kavramların ortaya koyulduğu bir çalışmadır. Çalışma, literatürde Eric Shaw üzerine yapılmış ilk araştırma olması bakımından önemlidir.


Purpose - The aim of this study is to investigate whether marketing can be qualified as a science and whether it can have a theory in line with Eric Shaw's research on marketing history and thought. The research conducted is important in terms of guiding the science-art debates that are still going on in the literature. Design / methodology / approach - In the research, data were obtained from secondary sources. The study was created as a result of the examination of all articles, books, book chapters and congress notices written by Eric Shaw since 1976. Findings - Marketing is a thought and a history, schools of thought have an important role in the formation of this history, the existence of marketing in different dimensions has continued since the existence of human beings and has changed over time, 4p has developed cumulatively from the past to the present, its theory may exist, that what it covers is more important today than science or art questions; Because even the concepts of science and art are open to discussion, the development and transformation of the product life has accelerated compared to the past, the value, nostalgia etc. of the consumers. It has been concluded that they make purchasing decisions by being influenced by the concepts and that marketing is an important factor in the development of the managerial dimension. Originality / value - It has been observed that there are intense researches by different authors on the history of marketing, its theories, the mindset on which it is based and its evolution to the present day. One of the most important of these writers is Eric Shaw. Shaw has worked and has written articles on writers who have been specifically interested in the subject from past to present. This research is a study on Eric Shaw that reveals the important concepts that the author has found in the literature up to now and added to the literature. The study is important as it is the first research on Eric Shaw in the literature.

Description
Keywords
Eric Shaw , Pazarlama Tarihi , Pazarlama Düşüncesi , Pazarlama Teorisi , Pazarlama Okulları , Tüketici Davranışları , Marketing History , Marketing Thought , Marketing Theory , Marketing Schools , Consumer Behavior
Citation