Publication:
Montessori Materyallerinin Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Küçük Kas Becerilerine Etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Kayılı, Gökhan
Gönen, Akın
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada, Montessori materyallerinin beş-altıyaş aralığındaki orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek amacıyla seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; orta düzeyde zihinsel engeli bulunan dört çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplamasında Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yönelik Gelişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. İzleme oturumu verileri, öğretim oturumları sonlandıktan 7, 14 ve 21 gün sonra toplanmıştır. İzleme oturumları deneklerin %100 düzeyinde performans göstermeleri ile sonuçlanmıştır. Genelleme oturumunda ise deneklerden birisi %80, birisi %90 ve ikisi %100 düzeyinde performans göstermişlerdir. Araştırma sonucunda, Montessori materyalleri ile çalışmanın orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklarının küçük kas becerilerinin geliştirilmesinde etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmanın sosyal geçerlik verilerini oluşturması için deneklerin sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Toplanan bu veriler de araştırma bulgularını destekler niteliktedir.


The effect of Montessori materials on finemuscle skills of five-sixyear-old children with moderate mental disabilities was studied in this research. The study group of the research included fourchildren. A single-case multiple-probe-design-across-participantswas used in the research. SSEIP-DSI for Children with Developmental Disabilities was used to collect data. Follow-up data were collected on the 7th, 14th, and 21st days following the teaching sessions. Follow-up sessions were completed with 100% performance for all subjects. In the generalization session, one of the subjects performed 80%, one 90% and two 100%. It can therefore be suggested that working with Montessori materials has an effect on the development of small muscle skills of children with moderate mental disability. In addition, using the semi-structured interview form, data were collected from the classroom teachers of the subjects to ensure the social validity data of the research. This collected data seem to support the findings of the research.

Description
Keywords
Küçük Kas Becerileri , Montessori Materyaller , Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar , Fine Motor Skills , Montessori Materials , Children with Moderate Mental Retardation
Citation