Yayın:
İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret ve Eğitim Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Yılmaz, Rukiye
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bir işletmenin verimliliğini etkileyen, devamlılığını kaliteli şekilde sağlayan en önemli faktörlerden biri işgörenlerdir. İşletmelerde insana verilen değer ve yapılan yatırım her geçen gün artmaktadır. İşletmeler insan kaynakları birimlerine önem vermekte ve uygulamalarını desteklemektedir. Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve özellikle teknolojik alanlardaki değişimler; birey ve toplum yaşantısını büyük ölçüde etkilemekte ve işletme için rekabeti zorlaştırmaktadır. İşletmede uygulanan eğitim programlarıyla işgörenlerin bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak eğitim uygulamalarının amacına ulaşabilmesi için bir bütün olarak ele alınması ve bu sürecinin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı insan kaynakları yönetiminde ücret ve eğitim uygulamalarının işgörenlerin iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymak ve bu konuda yapılmış araştırmalara katkıda bulunmaktır. Araştırmada ücret, eğitim uygulamaları, iş tatmini, öz yeterlilik ve yönetici desteği boyutlarını ve demografik özelikleri ölçen bir anket sağlık ve finans sektörü çalışanlara uygulanmıştır. Sonuç olarak insan kaynakları yönetiminde ücret ve eğitim uygulamalarının içsel ve dışsal iş tatminine anlamlı ve olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öz yeterlilik ve yönetici desteği algısının da anlamlı ve olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
One of the most important factors that affect the productivity of a knitwear is the quality of its continuity. The value and the investment made in people in organizations are increasing and renewing day by day. Organizations attach importance to human resource units and support their implementation. The changes in social, economic, cultural, social, and especially technological areas that are living today; it greatly affects the individual and society experience and makes competition for the organization difficult. It is aimed to improve the knowledge, skills and behaviors of the employees through the training programs implemented in the organization. However, to be able to achieve the purpose of educational applications, it has to be taken as a whole and this process must be realized in a systematic way. The aim of this study is to demonstrate whether wage and training practices in human resource management are an effect on employees' job satisfaction and contribute to the research done in this area. It was decided to apply the survey research model which is one of the qualitative research models in the research. In literature, it is possible to come up with the approach that questionnaire design is more an art than a science. Within the descriptive research questionnaire was applied and analyzed by using appropriate statistical methods and the findings were explained. As a result, it has been determined that wage and training practices in human resources management are generally meaningful and positive effects on job satisfaction.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı