Publication:
GİRİŞİM FONLAMASINDA SOSYAL SERMAYENİN ÇEVRİMİÇİ ROLÜ: KİTLESEL FONLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Date
2021
Authors
Mumcu, Artür Yetvart
Ataman, Göksel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İşletmelerin kurulum sürecinde ihtiyaç duyulan fonun temini, girişimciler için önemli bir sınırlılık oluşturmaktadır. Bu soruna alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkan ve yakın gelecekte önemli bir fonlama sistemi olma potansiyeline sahip kitlesel fonlama, bu araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırmada hem sosyal hem de ekonomik girişimlerin fonlanması için yeni bir yöntem olan kitlesel fonlamanın başarısında, sosyal sermayenin etkileri incelenmiştir. Çalışma yazında konuyla ilgili nitel ağırlıkta olan sonuçların, nicel olarak test edilmesi temeline dayanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de girişimi için ihtiyaç duyduğu fonu toplamak amacıyla proje yayınlamış ödül ve bağış bazlı 251 kitlesel fonlama proje sahibine anket uygulanmıştır. Hedef fonuna ulaşabilen projeler başarılı, ulaşamayanlar ise başarısız olarak kodlanmıştır. Çevrimiçi bir girişim fonlaması süreci olan kitlesel fonlama, sosyal sermayenin yine çevrimiçi boyutuna odaklanan çevrimiçi sosyal sermaye kapsamında ele alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ele alınan çevrimiçi sosyal sermayenin aracı ve dayanışmacı boyutlarının, başarıyı yordadığı sonu onucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet ve eğitim durumunun da kitlesel fonlama başarısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
The provision of funds needed in the establishment process of businesses creates an important limitation for entrepreneurs. Crowdfunding, which emerged as an alternative solution to this problem and has the potential to become an important funding system in the near future, has been the subject of this study. In the research, the effects of social capital on the success of crowdfunding, which is a new method for funding both social and economic enterprises, were examined. This study is based on the quantitative testing of qualitatively weighted results on the subject. In this context, a questionnaire was applied to 251 award and donation-based crowdfunding project owners who have published projects in Turkey to collect the funds they need for their initiative. Projects that could reach the target fund were coded as successful and those that could not, as unsuccessful. Crowdfunding, an online venture funding process, is considered within the scope of online social capital, which also focuses on the online dimension of social capital. It was concluded that the mediator and solidarity dimensions of online social capital, which is considered as an independent variable, predict success. In addition, it has been observed that gender and educational status have an effect on crowdfunding success
Description
Keywords
Girişimcilik, Çevrimiçi sosyal sermaye, Kitlesel fonlama., Entrepreneurship, Online Social Capital, Crowdfunding
Citation