Publication:
Kişiler bakımından iş kanununda kapsam dışında bırakılanlar

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Dökünlü, Sinem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışma T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızın konusu, tüm iş hukuku mevzuatlarının taranması ile kişiler bakımından İş Kanununda kapsam dışında bırakılan kişilerin değerlendirilmesidir. İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukun temel ilkeleri ise işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkesidir. Bu nedenle kişiler bakımından İş Kanununda kapsam dışında bırakılan kişiler değerlendirilirken işçi kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada ise işçi kavramı geniş bir şekilde ele alınarak, İş Kanununun uygulama alanları ve İş Kanunu kapsamında bırakılan iş ve işçiler, Yargıtay kararları ve doktrinsel veriler ışığında bir bütün halinde ele alınmaya çalışılmıştır.


This study has been prepared as a master thesis in T.C İstanbul Kültür University Graduate Education Institute. The subject of our study is to scan all the labor law regulations and to evaluate the people who are excluded from the Labor Law in terms of individuals. Business law; It is a branch of law that regulates the relationship between worker, employer and the state. The basic principles of business law. Employee occupation has an important role in evaluating the persons left in the scope of the labor law. In this study, the concept of worker is handled in a broad way and the works and workers left within the scope of the Labor Law and the Labor Law are tried to be handled as a whole in the light of the Supreme Court decisions and doctrinal data.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation