Publication:
Büyüme Korkusu ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kırgızi̇stan-Türki̇ye Manas Üni̇versi̇tesi̇
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı büyüme korkusu ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda büyüme korkusu kavramı, bağımsız yaşama hazırlık ve sorumluluğu içselleştirmede zorlanma, evlenmeye karşı olumsuz tutum, sosyal-duygusal yalnızlık, romantik ilişkiyi sürdürmede zorlanma alt boyutları ile ele alınmıştır. Çalışma, 18-35 yaş aralığında bulunan, İstanbul’da yaşayan, 201 kadın ve 199 erkek olmak üzere toplam 400 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri ve Büyüme Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda büyüme korkusu ile psikolojik belirtilerden hostilite, somatizasyon, olumsuz benlik, depresyon ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Büyüme korkusunun bağımsız yaşama hazırlık ve sorumluluğu içselleştirmede zorlanma, romantik ilişkiyi sürdürmede zorlanma ve sosyal duygusal yalnızlık alt boyutları ile hostilite, somatizasyon, olumsuz benlikle ilgili belirtileri, depresyon ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Büyüme korkusunun evliliğe karşı olumsuz tutum alt boyutu ile ise sadece depresyon düzeyi ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadınlar ve erkekler arasında hem büyüme korkusu hem de psikolojik belirtiler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Katılımcıların çalışıp çalışmama durumuna göre psikolojik belirtileri incelendiği zaman sadece olumsuz benlikle ilgili belirtileri ve genel semptom ortalamaları açısından aralarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.


The aim of this study is to investigate the relationship between fear growth and psychological symptoms. In the line with this purpose the concept of fear growth was taken with its sub-dimensions; preparation for independent life and difficulty in internalizing responsibility, negative attitude towards marriage, social-emotional loneliness, difficulty in maintaining romantic relationship. The study was carried out with a total of 400 people, aged between 18-35, living in Istanbul, 201 women and 199 men. Demographic Information Form, Short Symptom Inventory and Fear of Growth Scale were used as data collection tools. The results of the study showed that there was a positive significant relationship between growth fear and hostility, somatization, negative self, depression and general symptomatic index. It was found that there was a positive correlation between the dimensions of fear of growth, difficulty in internalizing preparedness and responsibility for independent living, difficulty in maintaining romantic relationships, and social emotional loneliness, and symptoms related to hostility, somatization, negative self-efficacy, and depression. On the other hand, anxiety and depression are positively and positively correlated with the negative attitude towards growth. Anxiety and depression predict fear of growth. There was no statistically significant difference between women and men in terms of fear of growth and psychological symptoms. When the psychological symptoms of the participants were examined according to whether they were working or not, there was a significant difference between them only in terms of negative self-related symptoms.

Description
Keywords
Büyüme Korkusu , Psikolojik Belirtiler , Yetişkinlik
Citation
ATEŞ N, ÖZDEN YILDIRIM M (2020). Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies, 9(1), 402 - 410.