Publication:
Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası P/D Anomalisi

Date
2017
Authors
Çetiner, Emine Müge
Avedikyan, Sevan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasında kesitsel anomalilerden piyasa değeri / defter değeri oranı anomalisinin Ocak 2011 – Aralık 2015 döneminde mevcut olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada P/D oranının hisse senedi getirilerine olan etkisi kesitsel regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bunun için Ocak 2011- Aralık 2015 döneminde Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin aylık getiri değerleri ve P/D oranları kullanılmıştır. P/D oranlarının doğal logaritması alınmıştır. Getiriler gerçekleştikleri aydan bir önceki aydaki hisse senetlerinin P/D kapanış değerlerinin doğal logaritmaları ile regresyon yapılmıştır. Eğim katsayılarının zaman serisi ortalamaları ve t değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda P/D anomalisinin incelenen dönemde mevcut olduğu görülmüştür. Bunun yanında etkin pazar kuramının ve rassal yürüyüş hipotezinin de bu dönemde geçerli olmadığı ispatlanmıştır. Literatürde Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası’nda kesitsel anomaliler ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma ile bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Yatırımcıların anomaliler ile ilgili bilgi sahibi olması bu tür anomalilerin ortadan kalkmasına ve dolayısıyla Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası’nın etkin bir piyasa olmasına katkıda bulunabilir.
The purpose of this work is to determine whether book to market anomaly exists in Istanbul Stock Exchange between January 2011 and December 2015. For this purpose effect of book to market value on stock returns is examined with cross-sectional regression method. Monthly returns values of stocks in period January 2011 - December 2015 and book to market values at the end of previous month are used. Natural logarithm of inverse of book to market value is taken. Monthly returns are regressed with natural logarithm of closing of inverse of book to market values of previous month. Their time series average and t values are calculated. At the end it is found that book to market anomaly is found in studied term. In addition to that efficient market hypothesis and theory of random walk does not hold in this term. There are only a few studies about crosssectional anomalies in Istanbul Stock Exchange. The aim of this work is to contribute to the elimination of this deficiency. The fact that investors have knowledge about anomalies might contribute to the abolishment of such anomalies and thus Istanbul Stock Exchange to become an effective market
Description
Keywords
Anomali, Kesitsel Anomali, P/D Oranı, Anomaly, Cross-Sectional Anomaly, B/M Ratio
Citation
7