Publication:
Tüketici karar verme stilleri ile online bilişsel çelişki, algılanan risk ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiler ve bir uygulama

Date
2019
Authors
Gökcek, Hande Ayhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın amacı, tüketici karar verme stilleri ile bilişsel çelişki arasındaki ilişkide algılanan riskin moderatör etkisini incelemektir. Algılanan riskin, bağımsız değişken boyutları ile etkileşiminin sonucuyla tüketici karar verme stillerinin bilişsel çelişki üzerindeki doğrudan etkisinin farkı belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, tüketici karar verme stilleri ve bilişsel çelişkinin müşteri memnuniyetine olan etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, demografik değişkenlere göre bilişsel çelişki, algılanan risk ve müşteri memnuniyeti farklılıklarının ortaya konmasının da pazarlamacılara yol göstereceği düşünülmektedir. Araştırma "özel alışveriş siteleri" ile kısıtlandırılmıştır. Bulunan sonuçların, online satış yapan e-ticaret sitelerine öngörü yapması ve veri tabanı pazarlama uygulamalarının geliştirilmesine destek olması amaçlanmıştır. Araştırma, online alışveriş ile ilgili geniş bir perspektiften bilgi sağlamakta olup, yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiş ve literatüre yeni çıkarımlar sağlamıştır.
The purpose of this research is to examine the moderator effect of the perceived risk between consumer decision making styles and cognitive dissonance. The impact differences of the interaction effect and the direct effect of consumer decision-making styles on cognitive dissonance have been tried to be determined in online shopping. In addition, the effects of consumer decision-making styles and the cognitive dissonance on customer satisfaction were investigated. Moreover, it is thought that cognitive dissonance, perceived risk and customer satisfaction differences according to demographic variables will lead to marketers. The research is restricted to "private online shopping sites". The results are expected to provide insight into online shopping sites and to improve data-base marketing and advertising practices. The research provides information from a broad perspective on online shopping and has been analyzed with structural equation model and provided new implications for the literature.
Description
Keywords
İşletme, Business Administration
Citation