Publication:
Davranışsal finans açısından bilişsel çelişki, aşırı güven ve taklit ve sürü davranışları boyutlarında bireysel yatırımcı kararları üzerine bir inceleme

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın amacı, finans alanında etkilerinin nispeten yeni araştırıldığı davranışsal finans üzerinedir. Davranışsal finans, bireylerin, grupların ve kuruluşların karar alma sürecini etkileyen bilişsel ve duygusal faktörleri araştırmaktadır. Finansal kararların davranışsal ve psikolojik sonuçları ile ilgilenmekte olup, finansın çok disiplinli bir alt dalıdır. Bu araştırmada, bireysel yatırımcılar örnekleme alınmış olup ana amaç, bu yatırımcıların yatırım kararlarında sergiledikleri irrasyonel davranışları ve bu davranışların demografik değişkenlerle olan ilişkilerini incelenmektir. Tesadüfi olmayan örneklem türlerinden, kartopu örneklemesi kullanılmış olup, online anket uygulanmıştır. 13 katılımcının kontrol sorusuna verdiği “hayır” cevabı nedeniyle araştırma dışına alınmıştır ve 115 katılımcının cevapları analiz edilmiştir. Bireysel yatırımcıların, “bilişsel çelişki”, “aşırı güven” ve “taklit ve sürü davranışları” boyutlarındaki tutumları değerlendirilmiştir. Demografik ve ölçek sorularının frekans, yüzde ve ortalama değerleri tespit edilmiş, güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha), normal dağılım testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanmış, yorumları yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
The purpose of this study is to investigate behavioral finance in which the effects of finance are relatively new. Behavioral finance explores the cognitive and emotional factors affecting the decision making process of individuals, groups and organizations. It deals with the behavioral and psychological consequences of financial decisions and is a multidisciplinary subdivision of finance. In this research, individual investors are taken for sampling and the main purpose is to examine the irregular behaviors of these investors in their investment decisions and their relations with demographic variables. Snowball sampling was used for non-random sample types and an online questionnaire was applied. 13 participants were excluded from the study due to the answer to the control question and the answers of 115 participants were analyzed. The attitudes of individual investors to the dimensions of “cognitive dissonance”, “overconfidence” and “imitation and the herd behaviors” were evaluated. The frequencies, percentages and mean values of the demographic and scale questions were determined, reliability analysis (Cronbach's Alpha), normal distribution test and chi-square independence test were applied, interpretations and recommendations were made.
Description
Keywords
Davranışsal Finans, Yatırımcı Davranışları, Bilişsel Çelişki, Aşırı Güven, Taklit ve Sürü Davranışları, Tüketici Davranışları, Behavioral Finance, Investor Behaviors, Cognitive Dissonance, Overconfidence, Imitation and the Herd Behaviors, Consumer Behaviors
Citation