Publication:
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sürelere İlişkin Genel Hükümleriyle (M.90-94) Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, dava esnasında yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi için süreler öngörülmüştür. Bu süreler esas olarak taraflar için öngörülmüş olmakla birlikte, her iki Kanun’da da, ilgililer ve mahkemeler için de süreler belirlenmiş; taraflar için öngörülen sürelere riayet edilmemesi, kesin süre içinde yapılması gereken işlemi yapma hakkının ortadan kalkması şeklinde yaptırıma bağlanmıştır (HUMK m.163, c.2; HMK m.94/3). Her iki Kanun’daki sürelere ilişkin genel hükümler birbirine benzemekle birlikte, anılan hükümler arasında şekil ve esas bakımından farklılıklar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, esas olarak söz konusu farklılıkları tespit ederek 6100 sayılı Kanunla getirilmiş değişiklikleri değerlendirmektir. Ancak bu arada sürelerle ilgili münferit bazı özel hükümler ile Yargıtay’ın sürelerle ilgili kararlarındaki tutum da konuyla ilgisi olduğu ölçüde genel olarak değerlendirilecektir.
Description
Keywords
Kesin Süreler
Citation
TAŞ, KORKMAZ H (2013). 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun sürelere ilişkin genel hükümleriyle (M.90-94) getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1), 37 - 64.