Publication:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda isteğe bağlı sigortalılık

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Atlan Kazan, Hülya

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Reform olarak adlandırılan yeni sosyal güvenlik anlayışı, gerek kurumsal, gerekse kanuni düzenleme bakımından tek yapılı bir sistem oluşturma temeli üzerine kurulmaya çalışılmıştır. Sosyal sigortalar hukukunda önemli bir yere sahip olan isteğe bağlı sigortalılığın, temelde, değişen sosyal güvenlik sisteminde aldığı şeklin açıklığa kavuşturulmasını sağlamak, gerekli görülen hususlarda, önceki sistem ile karşılaştırılarak olumlu ve/veya olumsuz yöndeki değişimlerin neler olduğunu saptamak, tezimizin yazılış amacını oluşturmaktadır. Tezimiz, giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında konu hakkında genel bir bilgi verilmiştir. İlk bölümde, sosyal sigorta sistemimize hâkim olan sigortalılığın zorunluluğu ilkesi açıklanmış, çalışmamızın temelini oluşturan kavram olması itibariyle sosyal sigorta kavramı üzerinde durulmuş, Türk Sosyal Güvenlik sisteminde zorunlu sigortalılık halleri incelenmiştir. İsteğe bağlı sigortalılık kavramı, hangi koşulları taşıyan kişilerin isteğe bağlı sigortalı sayılacağı, özel olarak incelenmesi gereken isteğe bağlı sigortalı olabilecek gruplar, sigortalılığın ne zaman başlayacağı, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumu, ikinci bölümün konularını oluşturmaktadır. Tezimizin son bölümünü oluşturan üçüncü bölümde ise, isteğe bağlı sigorta primleri, ödenmesi, isteğe bağlı sigortalılığın sona erdiği haller ve isteğe bağlı sigortalı olmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında da yeni düzenleme ile öngörülen isteğe bağlı sigortalılık kurumunda yaratılan değişiklikler hakkındaki görüşlerimiz genel olarak ele alınmıştır.
The new social security concept, seen as a reform, is tried to be built on the formation of the principle of a monolithic system in the aspects of both institutional and legal arrangements. Providing a clarification for the form it takes in the changing social security system and in necessary situations determining the positive and negative changes of the optional insurance, which has an important place in the social insurance law, by comparing it with the previous system, is the purpose of our thesis. This thesis consists of introduction, three main sections and result parts. In the introduction part a general information is given about the subject. In the first part, the principle of compulsory insurance, which rules our social insurance system, is explained; as being the basic concept of our work, the social insurance is emphasized and compulsory insurance states in the Turkish Social Security System are analysed. The concept of optional insurance, determining the people who will benefit from optional insurance, the groups that can have optional insurance which should be investigated specially, the starting time of the insurance, the state of simultaneity in compulsory and optional insurances are the subjects of the second part. In the third section which is the last part of our thesis, the optional insurance premiums, payment, the situations in which the optional insurance becomes invalid and the consequences of having optional insurance are evaluated. In the conclusion part, our views about the changes, created in the optional insurance institution, which are foreseen with the new regulation are generally discussed.

Description

Keywords

Hukuk, Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kanunlar 5510 sayılı, Kanunlar, Sağlık sigortası, Sigortalar, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Sigortalar Kanunu 5510 sayılı, Sosyal güvenlik, Sosyal güvenlik sigortaları, İsteğe bağlı sigorta, Law, Insurance, Labour Economics and Industrial Relations, Laws 5510 numbered, Laws, Health insurance, Insurances, Social Security Law, Social Security Act 5510 numbered, Social security, Social security insurances, Voluntary social insurance

Citation