Publication:
Öğretmenlerin Profesyonel Gelişim Süreçlerini Destekleyecek Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya'da Bir Özel Okul Örneği

Date
2018
Authors
Aykal, Fatma Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bilgilerin çok hızlı güncellendiği öğrencilerin teknolojiden kaynaklı donanımlarının ve algılarının çok hızlı geliştiği günümüzde, öğretmenlere öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için büyük sorumluluklar düşmektedir. Değişen ve gelişen dünyanın beklentilerini karşılamak için bireylerin artık yalnızca akademik alanda donanımlı olmaları yetmemektedir. Eleştiren, sorgulayan, değerleri olan, iletişim becerisi yüksek, özgüven sahibi olarak yetişmiş çocuklar, geleceğin dünyasında bir birey olarak ayakta kalacaktır. Akademik bilgilerin, öğretim yöntem tekniklerin, yaklaşımların hızla değiştiği günümüzde, öğrenciyle kurulan iletişimin, onların bireysel farklılıklarına uygun davranmanın önemini gören, öğrencilerinin eğitim hayatlarında rol model olan öğretmenlerin yetiştirdikleri çocuklar geleceğe sağlam bakacaklardır. Bu çalışmanın konusu bir özel okulun ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini destekleyecek eğitim ihtiyaçlarının araştırılmasıdır. Hedef, öğretmenlerin deneyimlerini aktardıkları görüşmelerle, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerindeki desteklenmesi gereken eğitim ihtiyaçlarının ve bu alandaki öğretmen beklentilerinin neler olduğu ile nasıl karşılanması gerektiğini belirlemektir. Bu araştırmada amaç, Antalya'daki bir özel okulun ilk ve ortaokulunda görev alan tüm öğretmenlerinin mesleki gelişim süreçlerini destekleyecek eğitim ihtiyaçları ile ilgili görüşlerinin alınarak, deneyimlerinin incelenmesidir. Bu amaca yönelik problemler belirlenmiştir. Araştırmanın problemleri, bir özel okulun ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerin profesyonel gelişim algısı, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini destekleyici eğitimler, öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki ihtiyaçları ve bu süreçte okul yöneticilerinden beklentileri olarak belirtilmektedir. Bu araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Desen olarak ise, "iç içe geçmiş tek durum deseni" (Yıldırım, Şimşek, 2016) kullanılarak, bir özel okulun ilk ve ortaokulunda görev yapan tüm öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Alan yazın bölümünde konu ile ilgili önceki çalışmaların bir derlemesi yapılmıştır. Görüşmeler ile kayıt altına alınan veriler, temalar ve kodlar belirlenerek, betimleme, analiz ve yorumlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın başlıca bulgularından biri, günümüz öğretmeninin yeterliklerinin alan bilgisiyle sınırlanmamasına, çok çeşitli bilgi ve becerileri içermesi gerektiğine dikkat çekmesi olmuştur. Çoğunlukla öğretmenler, bu çeşitliliğe ulaşabilmek için profesyonel gelişim süreçlerinde yeterince destek almadıklarını, profesyonel gelişimin devamlı olması gerekliliğini savunmuşlardır. Bu araştırmanın başlıca bulgularından bir diğeri, araştırmaya katılan öğretmenlerin, aldıkları eğitimlerin performanslarını olumlu etkilediğini, profesyonel gelişimleri desteklemek için ihtiyaç duydukları eğitimlerin kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmesini ifade etmeleri, mesleki anlamda gelişimlerine en çok katkının öğrencilerin yaş grubuna uygun yaklaşım sergileme, doğru iletişim kurabilme, ders içeriklerinin zenginleştirilmesi olduğuna değinmeleri olmuştur. Öğretmenler ihtiyaç duydukları eğitimlerin sunuş yönteminin de küçük gruplarla uygulamalı gerçekleştirilen atölye çalışmaları olduğunu belirtmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrenci ve öğretmen öğrenmesi açısından da zengin içeriğe dayalı uygulamalı gerçekleştirilen öğrenmenin kalıcı ve eğlenceli olduğu vurgulanmıştır. Araştırmaya, katılan öğretmenlere göre önemli olan başka bir bulgu ise, öğretmenlerin okul yöneticilerinden birçok beklentisi olduğunun görülmesi olmuştur.. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinden en büyük beklentisi, öğretmen ihtiyaçlarını dinlemeleri olup, anlayışlı, destekleyici olmalarını, motive etmelerini, iyi iletişim kurmalarını da önemli bulmuşlardır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler, yöneticilere öğretmenlerin gelişimlerini destekleyecek çalışmalarda fazlasıyla görev düştüğüne değinmişlerdir. Bu araştırmada, ele alınan bulgular doğrultusunda ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının planlanmasında öğretmenler, okul yöneticileri ve araştırmacılara yol göstermek amacıyla öneriler üretilmiştir. Anahtar Sözcükler: mesleki gelişim, eğitim ihtiyacı, mesleki yeterlik, eğitim ihtiyacını destekleyici çalışmalar, eğitim ihtiyacı belirleme, hizmet içi eğitim.
One of the priorities of teachers that educate the children for the twenty first century, the information era, is to carry a great responsibility on meeting and analysing the needs and expectation of their students as the information and technology have been improving and updated rapidly. Furthermore, students' technological perception and hardware have been improved, too. In order to meet the expectations of the changing and improving world, it is not only enough to be academically equipped. The children who are well educated and who can critise, question what they see, also have values, have social skills and have self-esteem are going to be successful and happy individuals in the future. On these days, which academic information and education techniques have been instantly changing, students whose teachers are aware of the importance of communication and students individual differences, teachers who carry the responsibility of being a role model to their students will lead and guide their students to look at the future in a confident and brighter way. The main subject of this study is to determine and identify the teachers' supportive educational needs who have been working in the primary and secondary school of a private school. The purpose is, to identity and determine the needs and expectations of teachers during their teacher development processes and how to meet their needs through interviews by making them share and tell their experiences. The main purpose in this research is to determine the needs and expectations of all the teachers working in a private primary and secondary school in Antalya while inspecting their experiences. In order to enable this, some problems have been created. The problems in the research are definded as the perception of all the teachers working in a private primary and secondary school in Antalya; supportive in-service training workshops for the professional development, teachers needs and their expectations from the school managements. In this research qualitative method has been used. In the study, semi-structured interviews were used while using a single situation pattern which is one with in the other all the teachers in the primary and secondary school (Yıldırım and Şimşek, 2016). A compilation of previous works on the study has been shared in the section of the literature. By means of the recorded interviews, the themes and codes have been identified and description, analysis and interpretation studies have been carried out. One of the findings in this study is that, the teachers shouldn't limit their knowledge not only with their subject field but also they should be equipped with different kinds of information and skills. Most of the teachers claimed that they didn't get enough support during their professional development and also they claimed that professional development should be continuous. And one of the other findings in this study is that teachers told that the education they had taken supported their performances in a positive way, the inservice training they would get should be scheduled according to their needs. For vocational development they should interact with students according to their ages and levels, enabling the best communication while enriching the lesson contents. And also teachers stated that there had been workshops with small groups in which they should practise what they had learned. According to the findings in the research, it has been emphasized that, for both teachers and students, enriched and applied lesson contents enables reinforced and enjoyable learning atmospheres and learnings. Another important finding of the study according to the teachers who participate in the study is that teachers have many expectations from the school management has been seen. The biggest expectations of the teachers from the school managements are, their needs should be listened, the school managements be understanding, supportive, moreover they should be motivating and they should be open to effective communication. And teachers stated that they find these issues very important. And teachers stated that they find those very important. According to the findings of the study, teachers stated that the management of the schools should carry great responsibility on supportive teacher development studies. In accordance with the findings in this study, the proposals have been made to guide the institutions, teachers and investigators to plan the educational needs of the teachers. Keywords: vocational development, educational needs, competence, vocational supporting studies, determination of educational needs, in-service training.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation