Publication:
İnsan kaynaklarında çalışanı motive etme yöntemleri üzerine bir araştırma

Date
2016-12
Authors
İğrek, Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, herkese aynı teknolojiler ulaşabildiğinden rekabet ortamı her geçen gün daha zorlu bir hal almaya ve insan gücü çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu araştırma Trakya Bölgesinde farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerin özellikle insan kaynakları yöneticilerinin, çalışanları motive etmek için hangi yöntemleri kullandıkları çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. Çalışmada literatür taraması, birebir görüşme ve anket uygulaması yöntemleri seçilerek bu amacın gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında nihai olarak 22 firma ve bir kamu kuruluşu olan Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları bölümüne anket uygulanmıştır. Tekstil sektöründe hizmet veren YÜNSA A.Ş. ve Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. firmaları ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda anket sorularına cevap alınmıştır. Farklı sektörlerde hizmet veren işletmelere uygulanan anket çalışması sonucunda her bir çalışanı motive eden yöntemlerin farklı olduğu ve en sık kullanılan motivasyon uygulamaları ücret, ofis ergonomisi / işyerinin fiziksel koşullarında çalışan memnuniyetini sağlama ve özel günlerde kutlamalar olduğu görülmektedir. İşletmelerin bir çoğunun motivasyon yöntemlerinin iş verimine etkisini ölçme yöntemi olarak çalışan memnuniyet anketini tercih ettiği görülmektedir. İşletmeler bu uygulamaların iş sonuçlarına etkilerini dolaylı göstergelerle ölçmeyi tercih etmektedir. Bu aslında anlaşılabilir bir durum çünkü bu uygulamaların etkilerini doğrudan görmek özellikle kısa dönemde çok olanaklı görülmemektedir. Yapılan bu çalışmada katılımcı İnsan Kaynakları Bölümü çalışanlarından elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Anket sorularına verilen cevapların dağılımı frekans analizi ile incelenmiştir.
Description
The rapid development of technology in today's world, everyone is the same technology that can achieve the competitive environment is getting more challenging with each passing day is gaining more importance and a lot of manpower. Serving businesses in different sectors of this research in the Thrace region, in particular, human resources managers, to motivate employees, which has been prepared in order to provide support to the methods used in the studies. In the study, a literature review, interviews and questionnaire application methods by selecting the realization of this objective has been studied. The scope of work of the municipality and public companies as final completed questionnaire to Human Resources Department of the clamshell 22. Serving the textile industry YUNSA, Inc. and the gold yarn and socks Industry Co. as a result of one to one meetings with companies to answer the survey questions have been taken. Serving businesses in different sectors as a result of the survey to each employee is different and motivates the most commonly used method of motivation for the Application Fee, the Office ergonomics / physical conditions of the workplace and ensuring employee satisfaction in the celebration of special occasions. The motivation of many of the businesses as a method of measuring the efficiency of the methods of the effect of employee satisfaction survey, it is observed that they prefer. Prefers indirect indicators to measure the effects of these practices on business results businesses. It's understandable because this in fact to directly see the effects of these practices, especially in the short term, it is very possible. In this study, participants were analyzed through SPSS software the data obtained from the Human Resources Department employees. Studied with frequency analysis of the distribution of answers to questions in the survey.
Keywords
İnsan Kaynakları Yönetimi, Motivasyon, İKY' nin Temel Fonksiyonları, human resource management, motivation, Human Resources Management basic functions
Citation