Publication:
The Us and Afghanistan Relations After 9/11 Event

Date
2018
Authors
Yaquubı, Mohammad Feroz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
9/11 Olayı sonrası Amerika ve Afganistan İlişkileri Mohammad Feroz YAQOOBİ Afganistan tarihi istilalar tarihi olarak tanımlanabilir. Asya'nın kalbi olarak da görülen edilen Afganistan, sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle tarihte birçok kez istilalara uğramıştır. Afganistan, Orta ve Güney Asya, Orta Doğu ve Kafkaslar arasındaki kavşakta yer alan bir ülkedir. Zengin enerji kaynaklarına sahip olan İran, Pakistan, Çin, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi stratejik öneme sahip ülkeler ile sınırları vardır. Bu önemli coğrafi konumu nedeniyle, Afganistan coğrafi, tarihsel, kültürel ve stratejik olarak Orta Asya'da kilit bir ülkedir. Terörizm, dünyadaki bütün ülkelerin ana sorunudur. Bugün dünyadaki birçok terörist saldırıları sadece hedef ülkede değil, başka ülkelerde de büyük üzüntülere neden olmaktadır. Çünkü terörist saldırılar birçok masum insanın ölümüne sebep olmakta ve ayrıca ülkelerin büyük ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımlara maruz kalmasına neden olmaktadır. Afganistan, Terörizm 'den olumsuz etkilenen bir ülkedir. Orta Doğu'da meydana gelen en önemli terörist grup, 11 Ağustos 1988'de pakistan'da kurulan El Kaide'dir. El Kaide terör örgütü, dünya çapında birçok terörist saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırıların en önemlisi, birçok masum insanı öldüren 9.11.2001 saldırılarıdır. 11 Eylül terörist saldırısı, Afganistan'daki ABD müdahalesinin temel sebebidir. Çünkü 1812 savaşından beri, ABD kendi topraklarında ilk defa saldırıya uğramıştır. Böylece, dünyanın süper gücü olarak kabul edilen ABD, tüm dünya politikasını, özellikle Ortadoğu'yu etkileyen ve hala etkilemeye devam eden tüm politikasını değiştirmiştir. 11 Eylül saldırıları, ABD'nin terörle mücadele adı altında dünyanın farklı yerlerinde askeri operasyon yapması ile sonuçlandı. ABD 2001 yılında gerçekleşen terör olayından sonra başlattığı terörizmle mücadele çerçevesinde Afganistan'daki ABD yerleşimi Orta Asya'nın jeopolitiğini derinden etkilemiştir. ABD, faaliyete başladığında Afganistan için iki ana stratejik hedef belirlemiştir ve George W. Bush yönetimi boyunca bu stratejik hedeflerin ekseninde hareket etmeye çalışmıştır. Bu stratejilerin amacı Afganistan'daki El Kaide terör örgütüne güvenli bir bölge sağlayan Taliban yönetiminin yok edilmesi ve meşru bir Afgan hükümetinin kurulmasına kadar bölgenin istikrarının sağlanmasıydı. Zamanla ABD bu stratejik hedefleri genişletmiştir. Bu bağlamda, 2002 ve 2009 yılları arasında ABD ve NATO tarafından uygulanan strateji ile Afganistan'a ekonomik yardım, ülkenin güvenliği, Afganistan ordusunun eğitimini, askeri iyileştirme ve ülkede istikrarı sağlamak, kaçakçılık karşıtı faaliyetlerini yürütmek ve Taliban unsurlarına ve El Kaide teröristlerine karşı terörle mücadele operasyonlarını devam ettirmekti. Başkan Barack Obama yönetimi Amerika'nın Afganistan politikasını Amerika'nın çıkarları açısından tekrar gözden geçirmiştir. Ancak Obama'nın Afganistan Politikası sadece Afganistan için değil, aynı zamanda Pakistan'ı da ilgilendiren bir politikadır. Bunun nedeni, yönetimin Afganistan'daki istikrarın Pakistan'daki gelişmelere ayrılmaz bir şekilde bağlı olmasıydı. Bu nedenle Obama'nın Afganistan Politikası, Obama'nın ABD dış politikası için Afganistan ve Pakistan'ı tek bir operasyon tehdidi olarak tanımlamak için kullandığı yeni bir terim olan Obama'nın "AfPak Politikası" olarak adlandırılmıştır. Donald Trump, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi veya Afganistan'ın misyonunun tamamen özel savaş şirketlerine devri gibi yaklaşımları reddetmiştir, Donald Trump böylece Amerika'nın Afganistan'daki en uzun soluklu savaşına sahip çıkmıştır. Donald Trump Başkan Barack Obama'nın kendisinden önce gördüğü sorunları değerlendirdiğinde, benzer bir sonuca ulaşmıştır. Taliban'ı ortadan kaldırmak için Afgan güçlerine daha fazla eğitim ve destek verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 9/11 olayından sonra Amerika – Afganistan ilişkilerinin incelenmesi ve George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimlerinin Afganistan'ın dış politikalarının karşılaştırılmalı bir analizini yapmaktır.
9/11 Event Mohammad Feroz YAQOOBI The history of the Afghanistan could be described as the history of invasions. Due to its geographical location, Afghanistan, which is considered as the heart of Asia, has been the scene of attempts of invasions from all over the world not just today but throughout the history. Afghanistan is a country located at the crossroads between central and south Asia, the Middle East and the Caucasus. It has borders with strategically important countries such as Iran, Pakistan, China, Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan, which have rich energy resources. Due to this important geographical location, Afghanistan is geographically, historically, culturally and strategically a key country in Central Asia. Terrorism is the main problem of all the countries in the world. Today in many part of the world terrorist attacks are causing great sorrow not only in the target country but also in other countries. Because terrorist attacks result in many innocent people death. It also causes countries to suffer great economic, social and cultural destructions. Afghanistan is a country, which is affected adversely from Terrorism. The most significant terrorist group occurred in the Middle East is Al-Qaeda, which is established in Pakistan in 11 August 1988. Al-Qaeda terrorist organization carried out many terrorist attacks throughout the world. The most important of these attacks is 9/11/2001 attacks, which killed many innocent people. The terrorist attack of 9/11 was the main cause of the US intervention in Afghanistan. U.S. has been as the superpower of the world, changed its whole polices which effected and still affects the whole world politics, especially Middle East. The 9/11 attacks resulted in the United States to do military operations in different parts of the world under the name of fighting with terrorism. As a result this settlement of U.S. in Afghanistan in the framework of the war against terrorism took place in 2001, deeply affected the geopolitics of Central Asia. The US set two main strategic goals for Afghanistan when it started its operation and tried to act on the axis of these strategic goals during the George W. George W. Bush administration. These were the elimination of the Taliban administration in Afghanistan, which provided a safe zone for Al-Qaeda, and the stabilization of the region until the establishment of a legitimate Afghan government. The U.S. and NATO implemented a strategy related to Afghanistan. They have provided economic aid, dealt with security, trained Afghanistan army and rehabilitated military. In addition, they carried out anti-smuggling activities and anti-terrorism operations against Taliban and Al Qaeda. President Barack Obama administration revised the U.S. Afghanistan policy in terms of America's interests. However, the Obama's Afghanistan Policy is not only a policy that is just for Afghanistan but also it deals with Pakistan. The reason for this was that the administration realized that the stability in Afghanistan was inseparably connected to the developments in Pakistan. Therefore, Obama's Afghanistan Policy was named as Obama's AfPak Policy, which was a new term used in Obama's period for U.S. foreign policy in order to describe Afghanistan and Pakistan as a single threat of operations. Donald Trump rejected approaches such as the complete withdrawal of U.S. forces from Afghanistan or the transfer of Afghanistan's mission to fully private war companies, Donald Trump thus virtually embraced America's longest-running war in Afghanistan. When Donald Trump assessed the problems that President Barack Obama had before him, he had a similar result: more training and support had to be given to Afghan forces to eliminate Taliban. The purpose of this study is to make a comparative analysis of the George W. Bush, Barak Obama and Donald Trump administration's foreign policy of Afghanistan.
Description
Keywords
Afganistan, Terörle Savaş, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Afghanistan
Citation