Publication:
Tarihi Mardin evlerinin kültürel bellekte iç mekân analizi: Savur evi örneği

Date
2021
Authors
Yücesoy, Seda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, Mardin'in korumuş olduğu mimari ve mekânsal özellikleri araştırılmış ve bu nitelikleri ortaya koymak için konuya ilişkin kültürel bellek incelenmiştir. Mardin Savur evlerinde yaşamış olan insanların yaşayış biçimlerinin iç mekâna nasıl yansıdığı kültürel bellek özelinde analizi edilmiştir. Bu çalışma, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapılan araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölüm de ise Mardin'in tarihçesi, fiziki yapısına ve mimari gelişimine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Mardin'in kültür kavramı, kültürü oluşturan faktörleri ve mekân üzerindeki etkileri ele alınmış olup aynı zaman da günümüze nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Dördüncü bölümde ise Mardin'in Savur ilçesinde bulunan konakların tarihine ve mimari gelişimine değinilmiş olup evlerin iç mekân analizi yapılmış. Çalışmanın daha verimli yapılabilmesi için söz konusu bu evlerde yaşayan kullanıcıların hayatlarıyla birlikte kültürün bu evlerde nasıl etkiler bıraktığına dair araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen çıkarımlarla bu evlerin iç mekânlarının nasıl tasarlandığı ve kültürel belleğin bu mekânlara olan etkisi saptanmıştır. Dördüncü bölümde ise, çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi adına tarihi konakların iç mekân analizi yapılarak planları, yerleşimi ve kullanılan donatılarla malzemeler incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, literatür taraması ve fotoğraf ile belgeleme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme yönteminin tercih edilmesinin sebebi ise konak kullanıcıları hakkında daha kolay ve hızlı veri toplanarak araştırmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada, ölçüt örneklem tekniği ile belirli bir alanda seçilen 2 konak özelinde çalışma yapılmıştır. Ölçüt örneklem tekniğinin tercih edilmesi ise 2 farklı konağın karşılaştırılmasıdır. Anahtar Kelimeler: Mardin, Savur, Kültürel bellek, Savur evleri, Mardin taşı
In this paper, the architectural and spatial specifications that Mardin has been preserving were researched and the cultural memory was reviewed to show the characteristics. The reflection to the interior space by the lifestyle of people who lived in Mardin was analyzed in the context of cultural memory. This paper consists of four parts. In the first part, the aim, coverage and the methodology of the research were explained. In the second part, the history of Mardin, its geographical structure and the advancements of architecture over the time were stated. In the third, the cultural meaning and factors of the culture Mardin contains and its effects on space were discussed and how it reflected up today as well. Last but not least, in the fourth section, the history and the architectural development of the mansions located in the district of Savur were evaluated, also interior space of the houses were analyzed. To make the study more efficient, lives of the local people and how the culture reacted to these houses were research. The results show how interior spaces were designed and how cultural memory affected these spaces. In the fourth part, to make things simpler, mansions were examined in terms of interior analysis on the basis of their house plans, locations and the materials used. In this study, the interview method of qualitative research, literature review and documenting by photo were preferred. The reason why interview method was chosen is because it was more efficient and easier to collect the data needed in this study. The criterion sampling technique was studied on two chosen mansions in a specified place due to compare the two mansions. Keywords: Mardin, Savur, Cultural memory, Savur houses, Mardin stone
Description
Keywords
İç Mimari ve Dekorasyon, Interior Design and Decoration
Citation