Publication:
Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Date
2015
Authors
Anlı, Gazanfer
Akın, Ahmet
Eker, Halime
Özçelik, Basri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar araştırmada tamamen gönüllü olarak yer almıştır. Araştırma İstanbul ilinde çalışan 200 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe form eğitim bilimleri bölümünden iki akademisyen tarafından gözden geçirilmiştir. En sonunda Türkçe formu birkaç düzeltme yapıldıktan sonra tekrar birlikte görüşülmüş ve geçerlik ve güvenirlik analizleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada Bedeni Beğenme Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bedeni Beğenme Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonu katsayıları ise. 31 ile. 76 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (RMSEA=.077, NFI=.92, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.93). BBÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar BBÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu, bireylerin bedeni beğenme düzeylerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
This study investigated the validity and reliability of the Turkish version of the Body Appreciation Scale (BAS; Tylka & Wood-Barcalow, 2015). The scale contains 10 with each item rated on a 5-point Likert-type scale. Participants voluntarily participated in research. The sample of study consists of 205 teachers. Primarily the BAS was translated into Turkish by three academicians. The Turkish form was back-translated into English and the consistency between the Turkish and English forms was examined. Then Turkish form has been reviewed by two academicians from educational sciences department. Finally they discussed the Turkish form and along with some corrections the scale was prepared for validity and reliability analyses. In this study, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis Cronbach alpha internal consistency coefficients and the item-total correlations were calculated. Data were analyzed using SPSS 13.0 and LISREL 8.54 package programs. Fit index values of the uni-dimensional body appreciation model were: x²= 72.46, sd= 33, RMSEA=.077, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, GFI= .93, SRMR= .045. The internal consistency reliability coefficient of the scale was found as .88. Also the corrected item-total correlations ranged from .31 to .76. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess body appreciation levels of individuals.
Description
Keywords
Bedeni Beğenme, Beden İmgesi, Geçerlik, Güvenirlik, Uyarlama, Body Appreciation, Body Image, Validity, Reliability, Adaptation
Citation