Yayın:
Toplumsal sorunların çözümüne yönelik hazırlanan reklam kampanyaları: Anlatısal ve tematik ileti çözümleme örnekleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2011-12
Yazarlar
Güven, Begüm Aylin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Sanayi devrimi sonrasında hızla gelişen dünya yeni bir akım ve değişimin etkisi altına girmiştir. Küreselleşme olarak bilinen bu hızlı değişim olgusunun ülkeleri kendi iradeleri dışında hızlı bir benzeşim sürecine soktuğu yadsınamaz bir gerçektir. Küreselleşme süreci bir yandan iş dünyasına önemli fırsatlar sunarken öte yandan birçok olumsuz durumu da beraberinde getirmektedir. Bu durum özellikle günümüzde sürdürülebilir kaynaklar için tehdit oluşturmaktadır. Artık toplumlar kurum ve kuruluşların insan haklarının korunması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve insan hakları ihlallerine karşı durulması, istihdam ve iş yaşamında evrensel değerlerin uygulanması, çevre bilincinin ve sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik girişimlerle, çevresel güçlüklerin üstesinden gelinmesi ve yolsuzluğun her tür ve biçimi ile mücadele edilmesi için çalışmasını beklenmektedir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşların hazırladıkları bilinçlendirme kampanyalarının önemi artmaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilir kaynakların yok edilmesi tehditi ile karşı karşıya kalan dünya düzeninde yaşanan olumsuz durumları anlatan bilinçlendirme reklam kampanya süreçleri ve bu kampanyaların hangi amaçla, nasıl, hangi kanallar aracılığıyla yapıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma adına yapılan toplumsal sorumluluk projelerinin etkinliği, destek veren kurum ve kuruluşlara olan yararları ve sonuçlarının başarısı incelenmiştir. Çevre, eğitim ve eşitlik temaları için Türkiye'den ve Dünya'dan örnek reklam kampanyalarına yer veren çalışma, özellikle ?eşitlik? teması üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye'de gerçekleştirilen ?Hürriyet Hakkımızdır/Tren Özgürlüktür? Projesi kapsamındaki ?Hoş geldin Bebek? reklam filmi ile dünyada gerçekleştirilen Bennetton ?Angel and Devil? reklam afişinin ileti çözümlemesi sonucunda kampanyada kullanılan dilsel ve görsel göstergelerin verdiği temel karşıtlıklar sayesinde her iki kampanya arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Rapidly developing world after the industrial revolution fell under the influence of a new trend and alteration. It is an undeniable fact that this swift alteration known as globalization makes countries enter a rapid resemblance process which is an autonomic one. The globalization process brings significant opportunities to the business world, yet it brings many negative situations as well. This circumstance poses a threat for sustainable resources particularly nowadays. From now on, societies expect from corporations and institutions to overcome the environmental difficulties and to struggle every sort and type of lawlessness by means of the attempts aimed at protecting, developing and supporting human rights, resisting to the violation of human rights, implementing the universal values in employment and business world, flourishing environmental consciousness and responsibility. In this regard, the importance of consciousness-raising campaigns prepared by corporations and institutions is enhancing. In this study, consciousness-raising and advertisement campaign processes which state the negative circumstances taken place in the world order that face the threat of extermination of sustainable resources and for what purpose, via and through which channels they are performed are mentioned. Furthermore, the efficiency of social responsibility projects realized for sustainable reconstruction, their benefits to the supporting corporations and institutions and the consequences are examined. The study that includes sample advertisement campaigns from Turkey and the world for environment, education and equality themes concentrates on particularly equality theme. The similar and distinct aspects of the two campaigns are tried to reveal owing to the basic oppositions that are given by the linguistic and visual indicators used in the campaign in consequence of the analysis of the commercial film Hoşgeldin Bebek within the scope of Hürriyet Hakkımızdır/Tren Özgürlüktür Project implemented in Turkey and Benetton Angel and Devil publicity poster implemented in the world.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Reklamcılık, İletişim Bilimleri, Benetton, Eşitlik, Hürriyet gazetesi, Kurumsal sosyal sorumluluk, Reklam kampanyası, Reklam çözümlemesi, Sosyal sorumluluk, Sosyal sorunlar, Tematik inceleme, Çevre bilinci, Fine Arts, Advertising, Communication Sciences, Equality, Hürriyet newspaper, Corporate social responsibility, Advertising campaigns, Advertisement analysis, Social responsibility, Social problems, Thematic examination, Environmental consciousness
Alıntı