Yayın:
Veri̇ Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

No Thumbnail Available
Tarih
2019
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kişinin kişisel verilerinin geleceğini belirleyebilmesinin temel ko-şullarından biri de kendisi hakkında işlenen verilere ilişkin yeterli ölçüde aydınlatılmış olmasıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanu-nu’nun veri sorumluları açısından öngörmüş olduğu yükümlülüklerden biri de, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Veri sorumlu-su bakımından bir yükümlülük olarak öngörülen aydınlatma yükümlülü-ğü kişisel verileri işlenen kişi bakımından ise bir hak niteliğindedir. Ay-dınlatma yükümlülüğüne ilişkin yasal düzenleme sözü geçen Kanun’un 10. maddesinde yer almaktadır. Yükümlülüğün yerine getirilmesine iliş-kin usul ve esaslar ise “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilme-sinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir. Her veri sorumlusunun asli yükümlülüklerinden olan aydınlatma yüküm-lülüğünün ortaya çıkması ilgili kişinin talebinden bağımsızdır. İlgilinin bu hususta herhangi bir talebi olmasa da veri sorumlusu aydınlatma yü-kümlülüğünü yerine getirmek mecburiyetindedir. Zira gerek ilgili kişinin açık rızası ile gerekse açık rıza gerekmeksizin kanundan kaynaklanan sebeplere dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesinde, aydınlatma yü-kümlülüğü söz konusudur. Bu nedenle veri sorumluları açısından bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin hukuki çerçeve ile yükümlülüğün kapsamının çizilmesi önem arz etmek tedir. Çalışmamızda, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin hukuki düzen-lemeler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaya çalışılarak, söze konu yükümlülüğün kapsamı ve veri sorumlularının bu yükümlülüğü gereği gibi ifa edebilmeleri için dikkate almaları gereken esaslar değerlendirilecektir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kişisel Veriler
Alıntı
ÜNAL Ö (2019). VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 8(32), 1325 - 1378.