Yayın:
Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-06
Yazarlar
Ersen, Nuran Leyla
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada kültürel kimlik kavramından yola çıkılarak, küreselleşmeyle bağlantılı gelişen yerel-evrensel bireşim ve çelişkisinin kimlik ve kültürel kimlik kavramına yansıyışlarının Türkiye'de ağırlıklı olarak 1990'lardan itibaren güncel sanat düzleminde incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak kültür, kimlik, kültürel kimlik, küreselleşme, çok kültürlülük ve çağdaş sanat gibi tezin başat kavramları açımlanarak, küreselleşme kimlik siyasalarının toplumsal etkisi irdelenerek, tümevarım yöntemiyle bu kavramların özellikle 1990 sonrası Türkiye çağdaş sanatına yansıyışları araştırılmıştır. Tezde öncelikle kültür, kimlik, kültürel kimlik, çokkültürlülük kavramlarına değinildikten sonra, çağdaş sanatın temel özellikleri irdelenerek örnek yapıtlarla ele alınmıştır. Bunun ardından, Türkiye'de çağdaş sanat yapıtlarının ortaya çıkışı toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak açıklanmıştır. 1990 sonrası Türkiye'sinde güncel sanat yapıtlarının küreselleşme kimlik siyasalarndan etkilenip etkilenmediği sorgulanmıştır. Uluslarası sanat piyasasında varolabilmek için küresel sanat yapıtı ölçütünün ve buna bağlı olarak güncel sanatta tektipleşmenin sözkonusu olup olmadığı irdelenmiştir. Türkiye'de güncel sanat yapıtlarında kimlik ve kültürel kimliğe dair öğelerin varolma durumu araştırılmıştır. Çağdaş sanatçılarımızdan ağırlıklı olarak kültür, kimlik, kültürel kimlik, kültürel düzgüler ve toplumsal ortak bellek konuları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Gülsün Karamustafa, Kutluğ Ataman, Şener Özmen ve Hale Tenger'den örnek yapıtlar seçilmiştir. Örnekleme yöntemiyle ele alınan bu yapıtlarda tezin başat kavramlarının çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir.
In this study, by beginning with the concept of ?cultural identity?, it was aimed to analyse the reflections of local- global synthesis and contradiction on ?culture and ?cultural identity? specificly in Turkey?s contemporary art in relation to globalisation. The method was put across firstly by analyzing the main concepts of the thesis such as culture, identity, cultural identiy, globalisation, multiculturality and contemporary art. Afterwards, by examining social effets of globalization identity politics and its reflections on Turkey?s contemporay art practice after 1990?s was investigated with the induction method. Primarily concepts of culture, identity, cultural identity and multiculturality was discussed and then, the main characteristics of contemporary art was analysed with the given examples of contemporary artwork. Afterwards, the beginning of contemporary art practice in Turkey was put across in relation to social progress. It was questioned that if contemporary artpractice in Turkey after 1990?s were effected from the global identity politcs or not. It was also questioned that if any criterias for a global contemporary artwork exist so that the artist could take part in the international art market and the possibility of monotonousness of these artworks. It was aimed to analyze the existence of identity and cultural identiy concepts in the contemporary artworks of Turkey. Examples of artwork were choosed specificly from the artists such as Gülsün Karamustafa, Kutluğ Ataman, Şener Özmen and Hale Tenger who focus on culture, identity, cultural identity ,cultural codes and collective memory concepts . By the sampling method, the analysis of the main concepts were made in these chosen artworks.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sosyoloji, Kimlik, Kültür, Kültürel Kimlik, Kavramsal Sanat, Güncel Sanat, Türkiye'de Güncel Sanat, Sociology, Identity, Culture, Cultural Identity, Conceptual and Contemporary Art Contemporary Art in Turkey
Alıntı