Publication:
Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Date
2017-12-08
Authors
Değirmenci, Gizem Yağmur
Mağden, Duyan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bireyin kendi yaşamı ile ilgili olarak sahip olduğu düşünce ve tutumlar yaşam doyumu olarak adlandırılır. Yaşam doyumu birçok faktörden etkilenebilmektedir. Özellikle ergenlik çağında akranlar ve okul büyük ölçüde yaşam doyumuna etki eder. Bu araştırmanın amacı hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan ergenlerin yaşam doyumu ve okula bağlanmaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde iş okullarına devam eden ergenlik dönemindeki hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan bireyler oluşturmaktadır. Örneklem ise Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan bir iş okulunda eğitim alan hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan ergenlik çağındaki 46 birey oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen ergenlere ait yaşam doyumunu belirlemek amacıyla çok boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği, okula bağlanma durumlarını belirlemek amacıyla Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile t-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre okula bağlanmanın her alt boyutta cinsiyet ile anlamlı olarak farklılık gösterdiği yönündedir. Öğretmene bağlanma ile benlik, okul ve arkadaş doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmene bağlanma ile çevre ve aile doyumu arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.


Life satisfaction is defined what person’ ideas and attitudes about own life. It can be influenced by many factors. Especially in puberty, peers and school atmosphere affects to it. This study aims that examination of the relationship between life satisfaction and attachment to school adolescent who with mild mental disability. The universe of this research is comprised of students studying at vocational high schools in Ankara. A sample of the research is comprised of 46 students who have mild disability that was selected from a vocational high school at Mamak. Multidimensional Student's Life Satisfaction Scale and The Scale For Children And Adolescents To Attachment School has been employed to obtain research. Frequencies, percent, and t-test were used for statistical analyses. The results obtained in this study are as follows: attach the school differs between the sexes and attach with teacher self, school, and friends satisfaction has a significant relationship. To attach with the teacher, environmental, and family satisfaction a significant relationship between was not detected.

Description
Keywords
Yaşam Doyumu , Okula Bağlanma , Engellilik , Ergenlik , Arkadaşlık , Okul İlişkileri , Adölesan , Life Satisfaction , Attachment to School , Disability , Dolescence , Friendship , School Relationships , Adolescent
Citation