Publication:
The impact of human resource management on organizational performance

Date
2021
Authors
Hussain, Muhaddas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Bilimleri Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İnsan kaynakları yönetimi kurumsal performans ile İnsan Kaynakları uygulamaları arasında çok güçlü bir bağ kurmuştur. İnsan kaynakları yönetimi (İKY) genel itibariyle kurum hedeflerini gerçekleştirmek için tüm etkinlikleri, politikaları, gelişmeleri ve seçme yapma, tazminat etme, ve eğitim süreçleri dahil çalışan ilişkilerini kapsayan temel süreçtir. İnsan kaynakları yönetimi kurumun performansını artırmak için her departmanın ve işçinin maksimum derecede katkı sağlamasını ve doğru zamanda doğru kişinin seçilmesini temin eder. Bu çalışma, İKY ve Kurumsal Performans'ın (KP) üzerindeki etkisi arasındaki ilişki ölçülmüştür. Bu araştırmada veriler Pakistan, Türkiye, Bangladeş, Hindistan, Bahreyn, Kanada, ve İtalya gibi farklı ülkelerden toplanmıştır. Bu çalışma örneği N=50'dir, yöneticiler ve yüksek yetkiye sahip kişilerden toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi kontrol etmek için anket (5 Nokta Likert Ölçeği) kullanılmıştır. Veriler sosyal bilimler için istatistiksel paket (SPSS) programı ile analiz edilmiştir. İlişkiyi araştırmak için korelasyon ve çok doğrusal regresyon testi kullanılmıştır. Sonuçlar İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) Kurumsal Performansla (KP) olumlu ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir, ve IKY, sanayinin genel performansı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu araştırma, her türlü organizasyon için faydalı olabilir. Bu çalışma insan kaynakları yöneticileri, personeli ve gelecekteki araştırmacılar için de yeni kapılar açacaktır. Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performans
Human resource management has established a very strong connection between organizational performance and HRM practices. HRM is a fundamental process that covers all activities, policies, developments, and employee relations including, selection, compensation, and training processes to achieve organizational goals. HRM ensures that every department, labor, contributes to its maximum and selection of the right person at the right place to increase the performance of the organization. The present study gauged the relationship between HRM and its impact on organizational performance. In this research, data has been collected from different counties such as Pakistan, Turkey, Bangladesh, India, Bahrain Canada, and Italy. The sample of this research was N=50, collected from managers and high authority people. To assess the relationship amid variables questionnaire (5 Point Likert Scale) was used. Data analyzed through statistical package for the social science (SPSS). Correlation and multi-linear regression tests were used to explore the relationship between HRM and OP. Results showed that HRM positively and significantly related to organizational performance. HRM has deep effect on the overall performance of industry. This research can be beneficial for any kind of organization and entrepreneurial of organizations. This study will open new doors for HR managers, staff, and also for future researchers as well. Key Words: Human Resources Management, Organizational Performance
Description
Keywords
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
Citation