Yayın:
Milletlerarası özel hukukta hava araçlarının teminata konu olması

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2020
Yazarlar
Mesci, Barış
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada, hava araçlarının ayni teminat vasıtalarına konu olmasının milletlerarası özel hukuk boyutu incelenmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde; ayni teminat kavramı, ayni teminatın finansal önemi, hava aracı kavramı ve hava aracı finansmanı konuları hakkında bilgi verilmiş, Türk hukukunda hava araçlarının konu teşkil ettiği ayni teminat vasıtaları incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde, milletlerarası sözleşmeler kapsamında hava araçları üzerindeki teminatların hukuki rejimi ele alınmıştır. Bu kapsamda özellikle Cape Town Konvansiyonu ve Hava Aracı Protokolü ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise, hava araçları üzerindeki teminatların hukuki rejimi, Türk milletlerarası yetki ve kanunlar ihtilafı kuralları kapsamında incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Hava Aracı, Ayni Teminat, Taşınır Teminatı, Finansman, Rehin, Hava Aracı İpoteği, Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış, Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devri, Finansal Kiralama, Cape Town Konvansiyonu, Hava Aracı Protokolü, Taşınır Donanım, Uluslararası Teminat, Uluslararası Sicil, Milletlerarası Özel Hukuk, Ayni Hak, Uygulanacak Hukuk, Aciz
In this study, private international law aspects of the security interests in aircraft are examined. In the first section we provided information on the concept of proprietary security, the financial importance of proprietary security, the concept of aircraft and aircraft financing. We also dealt with security interests in aircraft in Turkish law. In the second section of the study, we examined the legal regime of security interests in aircraft within the context of international treaties, with particular emphasis on the Cape Town Convention and the Aircraft Protocol. In the final section, we dealt with the legal regime of security interests in aircraft as it is regulated by the Turkish private international law rules. Key Words: Aircraft, Proprietary Interest, Personal Property Security, Financing, Pledge, Aircraft Hypothec, Conditional Sale, Security Transfer of Ownership, Financial Leasing, Cape Town Convention, Aircraft Protocol, Mobile Equipment, International Interest, International Registry, Private International Law, Right In Rem, Applicable Law, Insolvency
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Ayni teminatlar, Finansman, Hava aracı, Teminat, Uluslararası sözleşmeler, Uluslararası Özel Hukuk, İpotek, Law, Real securities, Financing, Air vehicle, Guarantee, International conventions, International Private Law, Mortgage
Alıntı