Yayın:
Irak Hukukunda kamu mallarına yapılan tecavüzlerin kaldırılmasında yönetimin araçları

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Mahmood, Laween
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada kamu mallarının maruz kaldığı tecaüvü kaldırmak için Yönetimin başvurduğu yöntemler konusunu işledik. Ayrıca, günümüzde ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tecavüzlerin artışından sonra bu çalışmanın önemi bizce anlaşıldı.Konunun önemi tecavüzün karşılaştırmalı kanunda incelenmesi ve çözüm yöntemlerinin tespit edilmesinin gerekli olduğunu bize gösterdi. Nitekim bazı işlem farklılığı olmakla beraber biz bu yöntemlerin ülkemizdeki Yönetimin elinde bulunan yöntemlerden farklı olmadığını bulduk.Bulduk ki çağdaş yasamanın yönü özellikle kamu malının haczedilmemesi ve zaman aşımıyla iktisap edilememesiyle ilgili devletin kamu malları ile özel malları arasındaki arayı daraltma yönündedir. Çalışma ayrıca bize şunu göstermekte; devlet mallarına yapılan tecavüzleri kaldırmak için Yönetimin yaptığı işlemlerde dayandığı yasal temel kamu malının korunması için benimsenen koruma türleridir. Bunlar; anayasal koruma, kriminal koruma ve medeni korumadır. Medeni koruma ise üç kuraldan ibarettir: kamu malda tasarruf edilememesi, zaman aşımıyla iktisap edinilememesi ve üzerine haciz konulamamasıdır. Bütün bunların amacı söz konusu malın amacını yani kamu amaçlarının gerçekleştirilmesi ve topluluğun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu mallar önemli olduğundan, kamu malları hakkında işlenen suçlar devletin benliğine ve ekonomik politikasına dokunan suçlardan sayıldı ki özellikle resmi onay ve yasal dayanak olmadan devlet emlakine tecavüz suçunu işleyenler hakkında en ağır cezaların verilmesi gerekmektedir. Nitekim tecavüzle ilgili mevzuat tecavüz suçunu işleyen bireylerin yanı sıra tecavüzü kaldırmakta ihmalkâr davranan memurlar hakkında da cezalar içermektedir.Bu çalışmada üç bölümde araştırma yaptık. Birincisi; Tecavüzün Mahiyeti bölümü.İkincisi; Tecavüzü Kaldırmak İçin Yönetime Verilen Yasal Araçlar bölümü.Üçüncüsü, Tecavüzü Kaldırmak İçin Maddi Araçlar bölümüdür.Tezimizi bir takım öneri ve sonuçları içeren Sonuç bölümüyle tamamladık.
Açıklama
We faced in the case of this researchli ,that how can the management remove trangression on general properties ,,, İt was clear that the significance of this researcli represented through these days appearing new phenomena that some people capture general properties ,specially in the circunstances which our country is passing in. When we started to study , we found that we must study the trangression in the comparative law , and the devices of resolve , also we found that these devices not different than these which are used by the management with addition some , various devices with some procedures , also we found that the modern legislative system goes on to decrease the difference between the general property and the special property , specially which related with the law gives the right to capture the general property by calculate the period of capturing. We knew that the management is depend on basic of law in it s procedures to remove the trangression on the general property are represented protection of the constilution and the civil protection by its three principles not to give right to behave in this property , not to give right to capture , and no concern for the period of capturing and in finally appeal protection , all these procedures to achievement the aims which were found these properties that for public benefits , and to aclieve public needs , for the significance of the general the crime in this case concren as affecion on state and the economy of state and its diplomacy that leads to use hard appeal . procedure on criminals with out legal document the leqislative laivs includes punish the people who transgress the states properties and punish the official responsible on general properties who is neglectful in this duty this research has study in three chapters first chapter speaks about the transgression and second about the legal devoices which were given to management to remove the transgression , while the third chapter talked about the real devoices to remove the the transgression İt ends by conclusion includes some suggestions and some conclusions .
Anahtar kelimeler
Irak, Iraq, Irak Hukuku, Iraq law, Kamu Hukuku, Public Law, Kamu malları, Public goods, Tecavüz, Rape, Yönetim, Management
Alıntı