Publication:
Göç ve mekân etkileşimi: İstanbul'da Suriyeli göçmenlerin konut alanları üzerine bir inceleme

Date
2019
Authors
Chagel, Meha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Göç, toplumların hayatını her dönemde etkilemiştir ve etkisini sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çalışmada günümüzde İstanbul'da bulunan Suriyeli göçmenlerin mekân ve komşuluk ilişkileri üzerinden, aidiyet oluşumları ve kimlik değişimleri analiz edilerek irdelenmektedir. Göçmenlerin taşıdıkları kültürel kodları ortaya çıkarabilmek için ilişkili görülen kavramlar irdelenmiş, Suriye'deki yaşam alanları, alışkanlıkları ve sosyal yaşantılarına ilişkin bilgiler toplanmıştır. Belirli bir habitusa sahip göçmenlerin yeni toplumda içselleştirdikleri özelliklerin mekânsal karşılığı araştırılmıştır. Bunu anlayabilmek için araştırmada, İstanbul'un sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi farklı dört mahallesinde yaşayan Suriyeli göçmen aileleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Göçmenlerin, yeni yaşam alanları (konut, komşuluk ve kent merkezi) ile önceki yaşam alanları arasındaki farklılıklar karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre; göç sürecinde göçmenlerin mekânsal aidiyet duygularının gelişmesinde en önemli faktörün sosyal sermayeye dayalı olduğu anlaşılmıştır. Bu sosyal sermayenin devam ettirilmesinde ve geliştirilmesinde hemşerilik ilişkilerinin ve dil bilmenin önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Göç, sosyal sermaye, yaşam alanı, aidiyet


In every time the migration has been affected on the lives of societies continuously. In this study, it spotting light nowadays on the Syrian migrant's affiliation to the place that they living in and their relations with the neighborhood based on the analysis of their identity formation and identity changes. In order to reveal the cultural concepts that migrants they carry, all the related terms have been examined by collecting the information of their habits and social experiences that happened in Syria. The spatial equivalent of the features internalized by the migrants with a specific habitus in the new society was investigated. In order to understand this, an interview is made on four different social-economic levels districts in Istanbul that Syrian families lived in. Moreover, the study was conducted on the differences between the new places (residence, neighborhood and city center) and old places that the migrants used to live. According to the results of the study; it is quite noticed that the most important factor in the migration process is the development of the feelings of spatial belonging of immigrants that is based on social capital. It has been confirmed that local relations and learning of language play an important role in maintaining and developing this social capital. Key words: Migration, social capital, housing environment, belonging

Description
Keywords
Mimarlık , Architecture
Citation