Yayın:
Türkiye'de üretilen 3b animasyonların ve sektör sorunlarının animasyon sektörü çalışanları tarafından değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2019
Yazarlar
Atabek Yılmaz, Aslıhan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmada, son yıllarda giderek iletişim tasarımı açısından önemi artan ve ciddi bir sektör haline gelen animasyon sektöründe, Türkiye'deki 3B animasyon filmlerinin mevcut durumunun incelenmesi ve Türkiye'de yapılan üretimlerin animasyon sektör çalışanları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, Türkiye'nin sektörün önde geldiği illerde (İstanbul, Ankara, Eskişehir) görev yapan (n=274) animasyon sektöründe çalışanlar üzerinde anket uygulaması ve "3B Animasyon Üretimleri Değerlendirme Ölçeği" ve "Animasyon Sektör Sorunları Ölçeği" geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'deki 3B animasyon üretimlerinin prodüksiyon sonrası değerlendirme puanı prodüksiyon değerlendirme puanından, prodüksiyon puanı ise prodüksiyon öncesi puanından daha yüksektir. Animasyon sektöründe yaşanan sorunlar animasyon sektör çalışanları gözünden değerlendirildiğinde en fazla beşeri sermaye sorunlarının olduğu, bunu ilişkisel sermaye ve en sonda da yapısal sermaye sorunlarının izlediği görülmektedir. Türkiye'deki 3B üretimlerin değerlendirme puanlarının demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05). Mesleki özelliklere göre ise Türkiye'deki 3B üretimlerin değerlendirme puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Sektör sorunlarının demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0.05), ancak mesleki özelliklere göre anlamlı derecede farklılaştığı (p<0.05) bulunmuştur. Animasyon yapımlarının beğeni düzeyi ile sektör sorunlarına ilişkin algı düzeyleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05).
In this research, increasing the importance of design communication in recent years and a serious industry has become the animation industry, examining the current state of 3D animated films in Turkey and evaluated by the animators of production conducted in Turkey aimed. In the study in this context, Turkey's industry-leading came from working in the provinces (n = 274) application survey on working in the animation industry and "3D Animation Production Scale for the Assessment" and "Animation Sector Problems Scale" is made validity and reliability study. According to the research results; Evaluation score after the production of 3D animation production in Turkey from the production of the evaluation score, and the score is higher than the pre-production production points. When the problems experienced in the animation sector are evaluated in terms of animation sector employees, it is seen that there are the most human capital problems, followed by relational capital and finally structural capital problems. It was statistically significant differences based on demographic characteristics of the evaluation score of 3D production in Turkey (p> 0.05). According to the assessment scores of professional features 3D production in Turkey shows a statistically significant difference (p <0.05). It was found that sectoral problems did not differ significantly according to demographic characteristics (p> 0.05), but they were significantly different according to their professional characteristics (p <0.05). There was a negative and significant relationship between the level of appreciation of the animation productions and the perception levels of the sector (p <0.05).
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bilgisayarlı Canlandırma Sistemi, Üç Boyutlu Canlandırma, İki Boyutlu Canlandırma, Computed Animation System, Three Dimensional Animation, Two Dimensiol Animation
Alıntı