Publication:
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Psi̇koloji̇k Sağlamlık İle Yaşamın Anlamı ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Taş, İbrahim
Anlı, Gazanfer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde yaş, cinsiyet, sosyal destek ve yaşamın anlamının psikolojik sağlamlığı yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Araştırma grubunu 436 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bunların 142’si (%32.6) erkek, 294’ü (%67.4) kadındır. Katılımcıların yaşları 17-31 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 20.40’tür. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Yaşamın Anlamı Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Normallik varsayımlarının karşılandığı görüldükten sonra analizlere geçilmiştir. Psikolojik sağlamlık ile aileden algılanan sosyal destek, arkadaştan algılanan sosyal destek ve mevcut yaşam anlamı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlığın, cinsiyet, aileden algılanan sosyal destek, arkadaştan algılanan sosyal destek ve mevcut yaşam anlamı tarafından yordandığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Description
Keywords
Psikolojik Sağlamlık , Sosyal Destek , Yaşam Anlamı , Cinsiyet , / Psychological Resilience , Social Support , Meaning of Life , Gender
Citation
EKER H, TAŞ İ, ANLI G (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE YAŞAMIN ANLAMI VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1182 - 1199. 10.46928/iticusbe.786008