Publication:
Milli Kütüphane 26 HK 1060/1 numarada kayıtlı Şiir Mecmuasının metni ve mecmuaların sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi

Date
2021
Authors
Direkli, Fatma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Mecmua, Arapça "cemʿ" (جمع ) kökünden türemiş olup anlamca "bir araya getirilmiş, derlenen, cem olunmuş" manalarını taşır. Edebiyat terimi olarak ise, "Nazım veya nesir niteliğindeki aynı ya da farklı konulara sahip bir ve birden fazla farklı şairlere ait, derleme halinde yazılmış olan yazma eserlerin bir düzen içinde veya düzensiz bir şekilde bir araya getirilmiş olan eserler bütünü" şeklinde tanımlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Mecmua, Şiir, MESTAP.


Mecmua is derived from the Arabic root "cemʿ" (جمع ) and means "brought together, compiled, made". As the term of literature, it is defined as "the whole of the manuscripts written in compilation, which are written in a compilation or irregularly gathered together with the same or different subjects in the quality of verse or prose". Keywords: Classical Turkish Literature, Magazine, Poetry, MESTAP

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature
Citation