Yayın:
Roma Hukukuna Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı

No Thumbnail Available
Tarih
2021
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Romanistlerin bir kısmı ve modern hukukçuların çoğunluğu tara-fından benimsenen geleneksel görüşe göre, mülkiyet hakkı mutlak ve sınırsız olup hakkın içeriği sadece yetkilerden ibarettir. Mülkiyet hakkı-na istisnaî nitelikteki yasal düzenlemeler ile getirilen sınırlamalar ise aslında bu hakkın özüne yabancıdır. Buna karşılık Roma mülkiyetinin mutlak ve sınırsız olmadığı görüşünü savunan Romanistler ise, mülkiyet hakkının eski hukuk devrinden itibaren, tıpkı modern hukuk sistemlerin-de olduğu gibi, gerek hukuk düzeni tarafından gerekse hukukî işlemler aracılığıyla bizzat malik tarafından kamu yararı veya özel yararlar sebe-biyle kısıtlandığını ifade etmişlerdir. Mülkiyet hakkına kamu hukuku ve özel hukuk tarafından getirilen kısıtlamalar ise, Roma hukukuna göre taşınmaz malikinin arazinin üstünde ve altında sahip olduğu hâkimiyetin sınırsız olmadığını desteklemektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
MINDIZ E (2021). ROMA HUKUKUNA GÖRE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY KAPSAMI. Legal Hukuk Dergisi, 19(223), 3021 - 3062.