Publication:
İmar kirliliğine neden olma suçu ve bu suçun onarıcı adalet kavramı bakımından değerlendirilmesi

Date
2012-07
Authors
Haşıloğlu, Sedat Sami
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Gerek imar kirliliğine neden olma suçunun kanunlarda yerini alması , gerekse bu suçun failinin belli şartları yerine getirmesi karşılığında hakkında bir ceza uygulanmaması, birey ve toplumu ön planda tutma anlayışı nedeniyledir.Toplumsal düzeni bozucu özellikleri bulunan bu suçun cezalandırılması insan haklarının gelişiminin bir sonucudur. Bunun gibi , bu eylemleri cezalandırmak yerine , sonuçlarını failin katılımıyla onarmak ve bir toplumsal uzlaşıya varmak da yine insana değer veren ceza hukuku sisteminin bir gereğidir. Türk Hukukunda yeni bir kavram olan ?İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu? TCK 184. Maddesi'nde düzenlenmiştir.Bu maddenin 5. Fıkrası ise çağdaş ceza hukuku sistemi içinde gittikçe önem kazanan onarıcı adalet uygulamasına güzel bir örnektir. Bu suç , bir çok teknik kavramı (bina , ruhsat , ruhsata aykırılık , şantiye , belediye sınırı , özel imar rejimi , imar planı vs ) içinde barındırmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için , çalışmamızın ilk bölümününde imar hukuna ait bu kavramlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.İkinci bölümde ,bu suçun unsurları dikkate alınarak anlatılmıştır.Üçüncü bölümde ise , maddenin beşinci fıkrasında yer alan ve Türk Hukuk Sisteminde onarıcı adalet kavramının uygulamalarından ve bir tür etkin pişmanlık olarak kabul edebileceğimiz durum incelenmiştir. Çalışmamızda , bu suçun ayrıntılı bir biçimde kavram ve unsurlarının ortaya konularak açıklanması , genel ceza hukukunun temel bazı kavram ve kurumlarının bu suç bakımından değerlendirilmesi , onarıcı adalet sisteminin önemi ve etkin olarak kullanılması ve bu maddedeki fıkraların uygulanmasında karşılaşılan sorunların yargıtay kararları ışığında çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Maddedeki içerik incelerken , ?ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina? kavramının kullanılmasının kanun koyucunun amacına uygun düşmediğini saptamasını yapılmıştır. 3194 sayılı Kanun'un 5. Maddesine göre bina tanımı yapılmıştır.Maddi ceza hukukundaki kıyas yasağı göz önünde bulundurulduğunda , bu suçun bina dışındaki , havuz , halı saha , su kuyusu , çay bahçesi vs gibi yapılar için söz konusu olamayacağı açıktır.Tezimizde bu konudaki eksikliğin giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Genel ceza hukuku içindeki ?teşebbüs , iştirak ve içtima ? kurumlarının , imar kirliliğine neden olma suçunun uygulanmasında nasıl işletileceği konusu üzerinde özellikle durulmuş ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda konu açıklığa kavuşturulmuştur. İçtima kurumu , özel kanun ? genel kanun ilişkisi de göz önünde bulundurularak incelenmiş ve uygulamadaki sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir Maddenin beşinci fıkrasındaki düzenleme , madde içinde belirtilmemesine rağmen bir etkin pişmanlık olarak kabul edilmiştir.Maddenin bu fıkrasının uygulamaki örnekleri anlatılmış , özellikle Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olmasının , TCK 184/5 maddesindeki etkin pişmanlık kurumunun uygulanmasına engel olmadığı sonucu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ; Bu çalışmanın , kanunun etkin bir biçimde kullanılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinde uygulamacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: ?İmar kirliliğine neden olma suçu, bina, yapı, ruhsat, mücavir alan, özel imar rejimi , onarıcı adalet , etkin pişmanlık , hükmün açıklanmasının geriye bırakılması.
Description
The regulations of the laws in relation to the crime of zoning pollution, and the regulations not to apply any penalties against those offenders, fulfilling some conditions, is based on the awareness prioritizing the individual and the community. The punishment of this crime with features of disturbing the social order, is a result o the development of human rights. As such, it is a necessity of a justice system cherishing the human being, to repair the offence of the offender together with his participation instead of punishing the offender and to tom to a communal convention. The phrase ?Offence of causing zoning pollution? which is a new phrase in the Turkish Law system, and was regulated with article 185 of the Turkish Penal Law. Paragraph 5 of this article is a good sample for restorative justice implementation becoming more and more important every day in the modern criminal justice system This crime includes many technical concepts (building, license, violation of license, construction, municipal boundary, special zoning regime, development plan etc). In order to be able to better understand the matter, in the first section of our study we have discussed these concepts in relation to zoning law in detail. In the second section, it was explained by considering the elements of the crime. In the third section, it was reviewed the restorative justice implementation in the 5th paragraph of the Article and the Turkish Justice system and that it can be considered as some kind of effective repentance. In our study, it is aimed to explain the offence in detail by putting into fore the concepts and elements of the crime, to evaluate some concepts and institutions of the general criminal law in terms of this offence, the importance of the restorative justice system, to resolve problems occurring from the implementation of the paragraphs of this articles under the light of the higher court. Reviewing the content of the article, it was determined that the use of the concept ? According to Article 5 of the Law numbered 3194 an explanation for building was made. Considering the prohibition of analogy in the tangible criminal law, it is clear that this offence cannot be of matter for buildings outside of the building such as swimming pool, Astroturf, wells and tea gardens. In our thesis it is mentioned that this shortcomings in this issue must be eliminated. In ?undertakings, associations and hearing? of the general criminal law it was especially emphasized hoe to implement on the offence leading to zoning pollution, and an explanation was brought to this through the jurisprudence of the Supreme Court. The institution of jurisprudence, private law and general law relation was considered together in order to brig recommendations to the problems in implementation. The order in paragraph 5 of this article, even if not stated in the articles is deemed to be considered as effective repentance. Samples of this paragraph in the article were taken and especially retarding the judgment shows, that this does not hinder the application of effective repentance given in 184/5 f the Turkish Criminal Law. As a result, this study shows that this law will help the applicants in an effective way to prevent illegal housing. Key Words: ?Crıme Of Causıng Development Pollutıon, Building, Construction, License , Municipal adjacent area, A special regime of development , restorative justice , effective repantance , retarding the judgment.?
Keywords
Ceza Hukuku, Criminal Law, Kirlilik, Pollution, Onarıcı adalet, Restorative justice, Ruhsat, Licence, Türk Ceza Hukuku, Turkish criminal law, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code, İmar, Reconstruction, İmar Hukuku, Zoning Law, İmar hakları, Development rights, İmar planları, Zoning plans
Citation