Publication:
Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması

Date
2018
Authors
Yörük, Pelin Atila
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması Pelin Atila Yörük Tüketici şahsi ihtiyacı için kendisine mal arz edilen ve hizmet tedarik edilen kişidir. Reklamlar, mal ve hizmetlerin tüketicilere tanıtılarak satışının arttırılması amacını taşımaktadır. Tüketiciler reklamda gördükleri mal ve hizmetler bakımından büyük bir beklenti içerisine girmektedir. Reklamın aldatıcı ve yanıltıcı olması, tüketicilerin zarar görmesi ya da zarar görme ihtimaline uğramasına yol açmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 55'inci maddesine göre, dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar, haksız rekabet hali oluşturmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63'üncü maddesininin 1'inci fıkrasına göre; Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulmuştur. Haksız rekabet teşkil eden bu reklamlara karşı tüketicilerin korunması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanununu, Türk Borçlar Kanununu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda da konuya ilişkin düzenlemeler mevcuttur.
Consumers must be protected against advertisements which are in the scope of unfair competition Pelin Atila Yörük Consumer is a person who is offered goods and services for his/her personal needs. Advertisements are made for the purposes of introdecing goods and services to cunsumers and increasing sales. Consumers are in big expectation in relation to goods and services which are advertised. Misleading advertisements causes damages or potential damages for consumers. İn Turkish Commercial Code Article 55 it is stated that, behaviors and commercial practices which are not compatible with ethic rules causes unfair competition. In Consumer Protection Act Article 63/1 it is stated that, in order to determine principles which must be complied in relation to commercial advertisements, to make regulations for protecting consumers against unfair commercial pratices, to make observation and when necessary to make inspection, and to apply relevant punishments according to the results of observation and inspection an Advertisement Board is established. Consumers must be protected against advertisements which are in the scope of unfair competition. Turkish Commercial Code, Turkish Obligations Code and Consumer Protection Act contain some provisions about unfair competition.
Description
Keywords
Reklam, Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklam, Tüketici, Tüketicinin Korunması, Reklam Kurulu, Advertisement, Misleading Advertisement, Consumer, Consumer Protection, Advertisement Board
Citation