Publication:
Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-09-19

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesini desteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu velilerin çocukları araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında öğrenme stilleri envanteri, ders ses kayıtları, alan notları, araştırmacı günlüğü, whatsapp grubu, öğrenci çalışma kağıtları, geçerlik-güvenirlik komitesi toplantı kayıtları ile odak grup görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen temel sonuçlar şunlardır: (a) Velilerin veli eğitimi çalışmasına katılımlarında devamlılığın sağlanmasında ve motive olmalarında öğrenme ihtiyaçlarının saptanması ve yüz yüze dersler yanında sosyal ağın da kullanılması etkili olmuştur. (b) Veliler destekleme çalışmalarında genellikle anlamlandırma, yineleme ve örgütleme stratejilerinin kullanımını anlamayı izleme ve duyuşsal stratejilere göre daha kolay gerçekleştirmişlerdir. (c)Veli eğitimi çalışması velilerin çocuklarının öğrenmelerini nasıl destekleyebileceklerini öğrenmelerinde, kendilerini daha yeterli hissetmelerinde ve aile katılımı çalışmalarını yapmaya olan isteklerinin artmasında etkili olmuştur. (d) Veli eğitimi çalışması çocukların akademik başarıları, özgüvenleri, sınıf içi derse katılımları ve öğrenmeye yönelik tutumlarında olumlu değişikliklere neden olmuştur.
The aim of this action research study is to realised a parent education studythat parents can utilize in order to support the development of children's skills in learning to learn. Eight parents and their children formed the participants of the study. Learning styles inventory, voice recordings of the lessons, field notes, researcher diary, WhatsApp group, student study papers, validity-reliability committee meeting records, focus group and semi-structured interviews were used to collect the research data. The main conclusions are as follows: (a) determining the learning needs and using the social network in addition to face-to-face lessons were effective in ensuring the continuity of parents' participation and their motivation in the family education study. (b) Parents generally used meaningfulness, rehearsal and organization strategies more easily compared to comprehension monitoring and affective strategies. (c) The family education studyhas helped parents learn how to support their children's learning, feel more competent and increase their willingness to take part in parental engagement. (d) The family education studyhas led to positive changes in children's academic achievement, self-confidence, active participation and attitudes towards learning.

Description

Keywords

Aile Katılımı, Veli Eğitimi Çalışması, Ortaokul Öğrenci Velileri, Öğrenmeyi Öğrenme, Eylem Araştırması, Parental Engagement, Parent Education Study, Parents of Secondary School Students, Learning to Learn, Action Research

Citation