Publication:
Sınıf öğretmenlerinin değişime direnç nedenlerinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Akman, Arzunur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hızla değişen ve gelişen dünyada, yalnızca değişimlere ayak uydurabilen, gelişebilen örgütler hayatta kalabilirler. Eğitim örgütleri de işlevselliğini korumak için bu değişim bağlamında kendini yenilemek ve geliştirmek zorundadır. Eğitim örgütlerinde sistemin en önemli paydaşı olan öğretmenlerin ise bu değişimlere karşı gösterdikleri direnç ve uyum süreçleri değişimin etkililiği için belirleyicidir. Bu araştırma, eğitim-öğretimin ilk basamağı olan ilköğretimde, sınıf öğretmenlerinin değişime direnç nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 247 sınıf öğretmenine anket uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin kişisel sebepler dolayısı ile kurum değiştirmesinin yanı sıra değişen çağa uyum sağlamak için değişim yapılması gerektiği algısına sahip olduğu bulgusuna rastlanmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet ve bulunulan okulda çalışma süresi değişkeni ile direnç arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, kıdem değişkeni için 16-20 yıl, öğrenim durumu değişkeni için yüksek lisans ve okul türü değişkeni için belli alt boyutlarda devlet okulunda çalışan öğretmenler ile direnç arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.


In the rapidly changing and developing world, organizations that can adapt to changes and developments can survive. To maintain their functionality, educational organizations have to renew and develop themselves within this context of change. Resistance of teachers, who are the most important stakeholders of the system in educational organizations, against these changes and their adaptation processes are the determinants for the effectiveness of the change. This study was conducted to determine the resistance causes of primary school classroom teachers, who are the first step of education, against change. A questionnaire was applied to 247 classroom teachers of the study and the findings were evaluated. In the study, it was found that teacher have the perception that change is necessary to adapt to the changing world as well as changing institution due to personal reasons. No significant difference was found among teachers' perceptions of resistance to change with regards to gender variable. A significant difference was found between teachers' perceptions of resistance to change with regards to the variable of experience, level of education and school type.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Education and Training , Değişim , Change , Değişime Direnç , Resistance to Change , Direnç , Strength , Sınıf Öğretmeni , Class Teacher , Öğretmenler , Teachers
Citation