Publication:
İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi

Date
2009-02
Authors
Yalçın, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Tez çalışmamızın konusu; İcra ve İflas Kanununa göre yapılacak haciz işlemlerinin bir çeşidi olan mesken haczidir. Çalışmamız giriş ve sonuç bölümleri dahil olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; giriş, haciz ve haczedilmezlik kavramları, İkinci bölümde; haczedilemeyen mallar ve hakların neler olduğu, tamamen ve kısmen haczedilemeyen mallar ve hakların çeşitleri, üçüncü bölümde; mesken haczi, borçlunun ve ailesinin haline münasip meskeninin haczedilmeyeceği esası, meskenin haciz koşulları, mesken olarak kabul edilecek veya edilmeyecek taşınmazlar ve haklarının neler olduğu, borçlunun haline münasip meskeninin haczedilebilmesinin istisnaları konuları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde; haczedilemezlik sıfatının tayini ve icra suçları açısından meskenin durumu, mesken haczine karşı başvuru yolları ile şikayet müddetinin değiştirilemeyeceğine ilişkin hususlar incelenmiş ve sonuç bölümünde ise tezin tamamına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunulmuştur.


The subject of our study is, the distress of house which is a kind of distress to be transacted according to the execution and bankruptcy law. Our study consists five chapters except introduction and conclusion sections. In the first chapter; introduction, concept and terminology of distress, in the second chapter; concept of not attachablity and general unattachable rights and receivables, in the third chapter; distress of house, the principal of unattachability for the house that is appropriate to debitor and the family of the debitor, the immovables that are acceppted as domestic building and what the rights are, the exceptions of distress of house appropriate to debitors conditions. In the fourth chapter; procedure against the operation in case of the house distress and the irrevocability of complaint period, determination of unattachability attribution and the condition of house in terms of ICRA crime is analysed. Finally in the fifth chapter general assesment has been made pertaining to this study.

Description
Keywords
Hukuk , Mesken Haczi , İcra ve İflas Hukuku , Haczedilemeyen Mallar ve Haklar , Meskeniyet Şikayeti , Haczedilemezlik
Citation