Publication:
Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri

Date
2011-07
Authors
Kayaarası, Tuğçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Mimarlık ve sinema etkileşiminin ortak noktasında mekan kavramı vardır. Kent mekanı, mimari ve sinema arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli unsurlardan biridir. Bu tezin öncelikli amacı, son dönem Türk sinemasının kent imgeleri üzerinden incelenmesidir. Bu bağlamda Kevin Lynch'in kent kuramı algısı üzerinden hareketle İstanbul'un nasıl temsil edildiği araştırılmıştır. Çalışmada mimarlık ve sinema etkileşimi çerçevesinde, İstanbul kent imgesinin sinemada kullanımına yer verilmiştir. Mimari mekânların, sinemasal mekân olarak kullanım biçimleri, kenti anlatan farklı yönetmenlerin belirlenmiş filmleri üzerinden ele alınmıştır. Çalışmada Kevin Lynch'in kent kuramı esas alınarak bağlantılar, odaklar, bölgeler, sınırlar ve nirengiler çerçevesinde filmlerin anlatı yapısı ve mekân ilişkisi irdelenmiştir. İstanbul kent mekânlarının filmlerde yansıması ile ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılmış, mimari imgelerin sinemasal kullanımlarına dikkat çekilmiştir. Film analizleri üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Kent imgelerinin sinemasal kullanımının araştırılmasında elde edilen saptamalar, ekler bölümünde tablolaştırılarak sunulmuştur. Görüntü kullanım yoğunluğu, mekan kullanım biçimleri, kentsel imge tabloları ayrıntılı olarak eklenmiştir. Mekana dayalı biçimsel ve içeriksel yorumlara sonuç kısmında yer verilmiştir.
There exists the space concept on the common point of the interaction between architecture and cinema. Space of the city is one of the important components that support the relationship between cinema and architecture. Main purpose of this thesis is the investigation of the recent epoch Turkish Cinema via urban images. In this context, the representation of Istanbul is being assessed by the theory of Kevin Lynch?s point of view that concerning urban perception. In this study, the interaction between architecture and cinema is discussed via urban image and there has given a handle for the application of Istanbul urban image on the cinema. The applications of architectural places as cinematic places are handled via particular movies of different directors that mentions about cities. In this study, on the basis of Kevin Lynch?s urban theory; the narration structure of movies and place relations are examined within the framework of connections, paths, nodes, districts, edges and landmarks. Literature research is done on the reflection of Istanbul urban places over the movies and the cinematic applications of architectural images are pointed out. The assessments are done according to the datas that obtained from the movie analysis. The determinations that obtained during the investigation of cinematic applications of urban images are shown as tables in the appendix. The consistency of vision usage, place usage style, urban image tables are all included in detail. The stylistic and contextual discussions that based on place are included in the conclusion.
Description
Keywords
Sahne ve Görüntü Sanatları, İletişim Bilimleri, Kent Dokusu, Kentsel Mekan, Sinema, Türk Sineması, İmge, İstanbul, Performing and Visual Arts, Communication Sciences, Urban Texture, Urban Space, Cinema, Turkish Cinema, Image
Citation