Publication:
Öğretmen performans değerlendirme süreciyle ilgili öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşlerinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Kızılkaya, Hatice

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Gelişimini tamamlamış, gelecekle ilgili hayalleri hedefleri olan bir toplumun en önemli ihtiyacı kaliteli bir eğitimdir. Eğitimin ana unsuru, eğitimin rehberliğini, öncülüğünü yapan, nesillerin geleceğine yön veren, doğrudan insana dokunan öğesi ise öğretmenlerdir. Bu bağlamda bakıldığında öğretmenin eğitimdeki rolü ile ilişkili olarak bir öğretmenin performansının da ne derece önem teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Öğretmen eğitim sisteminin merkezi konumunda olduğundan, eğitim diğer paydaşları (öğrenci, yönetici, diğer öğretmenler) ile yakından ilişki içerindedir. Bu sebeple bir öğretmenin performansının değerlendirilmesinde eğitimin diğer paydaşlarına da söz hakkı düşmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada Kocaeli ilinde özel bir ortaokulda öğretmen performansının değerlendirme süreciyle ilgili öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri ele alınmaktadır. Araştırma kapsamında, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinden kesitler aktarılarak, bir öğretmenin performansını belirleyen değişkenlerin neler olduğu, öğretmen performans değerlendirmenin amacı, günümüzdeki uygulanış biçimi, performans artırmaya yönelik eylemler/öneriler, uygulamanın sıklığı ve kimler tarafından gerçekleştirileceği, günümüzde uygulanan şeklinin adil ve güvenilir bulunup bulunmadığı paydaşlarca değerlendirilip, bir öğretmene mesleki gelişimi açısından farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın her bir katılımcıyla yüz yüze, samimi bir sohbet ortamı şeklinde yürütülmesi, katılımcıların, öğretmen performansını değerlenme boyutlarını her açıdan düşünüp görüşlerini derinlemesine ele alma fırsatı sağlamıştır. Araştırma araştırmacının bağlantılı olduğu Kocaeli ilindeki özel bir ortaokulda 4 yönetici, 7 öğretmen, 17 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada her bir eğitim paydaşı kendi grubu içerisinde değerlendirilmiş, sonucunda tüm grupların görüşleri karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen performansını değerlendirme, öğretmen, veli, yönetici, öğrenci görüşleri
The most important need of a society that has completed its development and dreams about the future and has goals is a quality education. The main element of Education, guiding and leading education, guiding the future of generations, directly touching the human element is teachers. In this context, it is understood how important a teacher's performance is in relation to the teacher's role in education. Since it is central to the teacher education system, education is closely related to other stakeholders (students, administrators, other teachers). For this reason, other stakeholders of Education have a say in evaluating the performance of a teacher. Therefore, in this research, student, teacher and administrator views about the evaluation process of teacher performance in a private secondary school in Kocaeli are discussed. Within the scope of the research, the students, teachers and managers ' views are transferred by cross-sections, What are the variables that determine the performance of a teacher, the purpose of teacher performance evaluation, the way it is applied today, actions/suggestions for performance improvement, frequency of the application and by whom it will be performed, whether the form applied today is fair and reliable or not, Qualitative research method was used in the research. The conduct of the study in a face-to-face, intimate conversation with each participant provided an opportunity for participants to reflect on the dimensions of teacher performance in all aspects and to discuss their views in depth. The research was conducted with 4 administrators, 7 teachers and 17 students in a private secondary school in Kocaeli, where the researcher is connected. In the study, each educational stakeholder was evaluated within his / her group, and as a result, similarities and differences were determined by comparing the views of all groups. Keywords: evaluation of teacher performance, teacher, parent, administrator, student views

Description

Keywords

Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Citation