Publication:
Şirketler topluluğunda kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri (TTK m. 198)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Erdal, Ayşe Azize

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Eğitim Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüzde birbirinden bağımsız ve farklı birden çok şirketin bir araya gelerek bir organizasyon oluşturması durumuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu organizasyona ise şirketler topluluğu adı verilmektedir. Türk Hukukunda şirketler topluluğuna ilişkin ilk düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yapılmıştır. Çalışmamızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki şirketler topluluğu kavramları ve şirketler topluluğunun niteliği bakımından önemli olan kamuyu aydınlatma ilkesi incelenmiştir. Ayrıca şirketler topluluğu düzenlemelerinden olan Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde öngörülen bildirim, tescil ve ilan yükümlülüğü de çalışmamızda incelenmiştir. Çalışmamızın amacı, kamuyu aydınlatma ilkesini şirketler topluluğu çerçevesinde Yargıtay kararları ışığında değerlendirmek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünün şartlarını, kapsamını ve yükümlülüğe aykırılığın sonuçlarını incelemektir. Anahtar Kelimeler: Şirketler Topluluğu, Teşebbüs, Hâkim Şirket, Bağlı Şirket, Kamuyu Aydınlatma, Kamuyu Aydınlatma Kavramı, Kamuyu Aydınlatma İlkesi, TTK m. 198, Bildirim Yükümlülüğü
Today, it is frequently encountered with a situation in which more than one independent and different companies come together to form an organization. This organization is called the corporate community. The first regulations regarding the group of companies in Turkish Law were made with the Turkish Commercial Code No. 6102. In our study, the concepts of the corporate community within the scope of the Turkish Commercial Code numbered 6102 and the principle of public disclosure, which is important in terms of the nature of the group of companies, have been examined. The purpose of our study is to evaluate the public disclosure principle in the light of the decisions of the High Court within the framework of the company community and to examine the terms and scope of the notification obligation stipulated in the 198th article of the Turkish Commercial Code and the consequences of breach of obligation. Keywords: Group of companies, Undertaking, Dominant Enterprise, Affiliated Company, Public Disclosure, The concept of Public Disclosure, Principle of Public Disclosure, Article 198 TCC, Notification Obligation

Description

Keywords

Hukuk, Kamuyu aydınlatma, Tescil, Türk Ticaret Hukuku, Law, Public disclosure, Registration, Turkish Commercial Law

Citation