Yayın:
Cumhuriyet Dönemi kadın sanatçılar üzerine bir müze tasarımı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-10
Yazarlar
Mısırlı, Naz Gülüna
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Türk resim sanatı Tanzimat döneminden itibaren belli aşamalar kaydetmiştir. Özellikle İnas Sanayi-i Nefise mektebi'nde yetişen ve yurtdışında çalışmalar yapan kadın ressamlar, resim sanatında değerli eserler vermişlerdir.Bu süreçte, kadının Tük toplumundaki yerinden, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, toplumun sanata ve kadın ressama bakış açısından kaynaklanan bazı sorunlarla da karşılaşmışlardır.Bütün bunlara rağmen,Türk kadın sanatçıları Türk sanat tarihinde belirleyici bir role ve öneme sahip olmuştur.Bu araştırmanın amaçı; İlk kadın ressamları araştırmak ve bunların bir müze çercevesinde değerlendirmesini yapmaktır.
From the Tanzimat Age the Turkish painting has achieved a certain.In particular, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi grown women painters who work abroad, they gave valuable artifacts in the art of painting.In this process, women in Turkish society, gender inequality from the Society of Arts and a painter from the perspective of the woman they encountered some problems. In spite of all this, the Turkish authorities announced the world women artists ın the art of name oainting. The aim of this research is the firstb femele artist to investigate them and to make an assessment within the framework of a museum.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sanat Tarihi, Art History
Alıntı