Publication:
Malzemeye Uygulanan Dijital Fabrikasyon Tekniklerinin İç Mekanda Yarattığı Etkilerin İncelenmesi

Date
2018-11
Authors
Güzelci, Handan
Güzelci, Orkan Zeynel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde mimarlık alanında kullanılan malzemelerin geleneksel yöntemler dışında inovatif potansiyellerinin ortaya çıkarcak biçimde ve dijital teknolojilerin temsil ve hassas üretimde etkili biçimde kullanılması daha karmaşık iç mekan öğeleri üretilebilmesine olanak tanımaktadır. Malzemenin farklı yorumlanmasında ve yeni formlar oluşturmada dijital fabrikasyon yöntemleri ve buna bağlı gelişen Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımları, hızlı prototipleme CNC (Computer Numerical Control) ve robot kollarını gibi araçlar kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı farklı ölçeklerde tasarımları üretmek için kurgulanan dijital fabrikasyon süreçlerinde farklı yöntem, malzeme, araç ve işlemlerin çeşitli biçimlerde bir arada kullanımlarının keşfedilmesi ve irdelenmesidir. Çalışma kapsamında dijital fabrikasyon ve dijital fabrikasyon süreciyle ilişkili terminoloji ve kavramlar açıklandıktan sonra, mobilyanın yanı sıra hacim, yüzey veya yapı elemanı ölçeğinde iç mekanda dijital fabrikasyon süreciyle üretilmiş örnekler incelenmiştir. Sonuç olarak seçilen projeler üzerinden yöntem, malzeme, araç ve işlem ilişkisinin irdelenmiş ve sonrasında elde edilen verilere göre malzemelerin ve tekniklerin olumlu- olumsuz yönleri ve mekanlarda yarattığı etkiler üzerine bir inceleme yapılmıştır.
Today, in the field of architecture the use of materials to reveal their innovative potentials instead of traditional methods and the efficient use of digital technologies in representation and precise production allow to create more complex interior design alternatives. Tools such as Computer Aided Design (CAD) Software, Rapid Prototyping Machines, CNC (Computer Numerical Control) and Robot Arms are used in different interpretation of material and in creating new forms. The aim of this study is to explore and investigate different methods, materials, tools and processes in digital fabrication processes that are used to create designs at different scales. In this study, the terminology and related concepts of digital fabrication are explained. Afterwards, projects with a different scale such as furniture, spatial elements and surfaces produced by digital fabrication are examined. The relationship between methods, materials, tools and processes are presented as findings. According to the data obtained after the research, the positive and negative aspects of materials and techniques as well as their effects on the spaces were discussed.
Description
Keywords
Dijital Fabrikasyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Malzeme Bilimi, İç Mekan Tasarımı, Digital Fabrication, Computer Aided Design, Material Science, Interior Design
Citation