Yayın:
Orhan Pamuk'un "Kafamda Bir Tuhaflık" adlı romanında geçen zaman zarflarının incelenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2020
Yazarlar
Doğan, Fulya Gizem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamız, Orhan Pamuk'un ''Kafamda Bir Tuhaflık'' adlı romanında yer alan zaman zarflarını konu edinmiştir. Temel amacımız tanımı ve sınırları konusunda ortak bir kanaate varılamayan zarfları ve işlevlerini daha iyi algılayabilmek ve anlamlandırabilmek amacıyla zarflar hakkında bir çalışma yapmak ve Türk dilinin gelişimine ufak da olsa bir katkı sağlamaktır. İncelediğimiz Orhan Pamuk'un ''Kafamda Bir Tuhaflık'' adlı eserinde 4804 zaman zarfı tespit edilmiştir. Eserde geçen zaman zarfları, zarfların geçiş sıklığı, birlikte kullanıldığı eylemler, zarfların sözdizimsel yapıları, ekleri incelenmiş ve çıkan sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Tüm incelenen unsurlar için örnek cümleler verilmiş ve sayfa numaraları belirtilmiştir. Zaman zarfları, sözdizimsel yapıları bakımından değerlendirildiklerinde 4804 zaman zarfının 2278'i sözcük öbeği halinde, 1782'si sözcük ve 738'i cümlecik halinde kullanılmıştır. Kullanım sayıları ve oranları belirtilmiştir. Zaman zarfları aldığı eklere göre değerlendirildiklerinde 2303 tanesinin hiç ek almadığı görülmüştür. Zaman zarflarının birlikte kullanıldığı eylemlere baktığımızda ilk sırada cevher fiilin olduğu tespit edilmiştir. Burada verdiğimiz bilgilere ait daha kapsamlı sayısal veriler çalışmamızın inceleme ve değerlendirme kısmında yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık, Dil Bilgisi, Sözcük Türü, Zaman Zarfı
Our work is based on the tim adverbs in Orhan Pamuk's novel ''Kafamda Bir Tuhaflık''. Our main purpose is to make a study about adverbs and make a small contribution to the development of Turkish Language in order to perceive the adverbs and their functions which can not be reached to a common opinion on the definition and limits. In the novel,4804 time adverbs were determined. Time adverbs in the work,the transition frequency of adverbs,the verbs that are used together, the syntactic structures of the adverbs,the annexes are examined and the results are shown in tables and graphics. Sample sentences are given and page numbers are specified for all examined items. When time adverbs evaluated in terms of their syntactic structure, 2278 of the 4804 time adverbs were used as phrases,1782 words and 738 as clauses. Number and rates of use are indicated. When time adverbs were evaluated according to the annexes,it was seen that 2303 did not received any annexes.When we look at the verbs that used with time adverbs, it was found that additive verb was the first. More comprehensive numerical data of the informations we have provided here are included in the review and evaluation section of our study. Keywords: Orhan Pamuk, Kafamda bir Tuhaflık, Grammar, Part of Speech, Time Ad
Açıklama
Anahtar kelimeler
Türk Dili ve Edebiyat, Dilbilgisi, Dilbilgisi-zaman, Dilbilgisi-zarf, Pamuk, Orhan, Roman, Söz dizim, Türk romanı, Turkish Language and Literature, Grammar, Grammar-tense, Grammar-adverb, Novel, Syntax, Turkish novel
Alıntı