Publication:
Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri

No Thumbnail Available

Date

2017

Authors

Tekin, Tekin Şakir

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için de motivasyon büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı insan kaynağının daha yüksek performansla ve verimlilikle kullanılabilmesi için motivasyonun etkisini incelemektir. Bunun yanında BMW çalışanlarının motivasyon, performans ve verimlilik alanındaki algılarını inceleyerek çalışanlara ve yöneticilere fayda sağlamak da amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü olarak yer alan giriş bölümünde çalışmanın teknik hatları ve içeriğine yönelik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise literatür taraması yapılmış ve motivasyon, performans ve verimlilik kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde motivasyonun performans ve verimlilik üzerine etkisini ölçmek amacıyla Münih BMW montaj çalışanlarının katılım sağladığı bir araştırma yürütülmüştür. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen veriler yorumlanmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışmada anket yöntemi uygulanmıştır. Anket sonucunda edinilen verileri analiz etmek için SPSS 20.0 paket programı kullanılmaktadır. Veri analizinde katılımcıların demografik özelliklerine ait frekans tabloları, faktör analizi, güvenilirlik testleri, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Sıra testi kullanılmıştır. Elde edilen istatistiki veriler ışığında BMW çalışanlarının motivasyonlarının özellikle eğitim seviyeleri, gelir düzeyleri ve toplam çalışma süreleri ile ilişkilendiği gözlemlenmiştir. Bu konuda çeşitli öneriler sunulmuştur.
Human resources have become a matter of importance for maintaining the existence of organizations in the competitive environment of today's world. Motivation is also crucial for the efficient and effective use of human resources. The aim of the study is to examine the effect of motivation in order to use human resources with higher performance and efficiency. It is also aimed at benefiting employees and managers by examining BMW employees' perceptions of motivation, performance and productivity. The introduction section, which is the first section of the study, contains information on the technical lines and content of the research. In the second part, literature review was conducted and the concepts of motivation, performance and productivity were discussed in detail. In the third part, a survey was carried out involving BMW employees to measure the effect of motivation on performance and productivity. In the last part of the study, the obtained data were interpreted and various suggestions were presented. Questionnaire method was applied in the study. SPSS 20.0 program was used to analyze the data obtained from the questionnaire. Factor analysis, reliability tests, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and Spearman rank test were used in the data analysis as well as the frequency tables of the participants' demographic characteristics. In the light of the obtained statistic, it was observed that the motivations of BMW employees are related to the levels of education, income levels and total working time, in particular. Various suggestions were presented in this regard.

Description

Keywords

Mann-Whitney Testi, Motivasyon, Performans, Verimlilik, Çalışanlar, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mann-Whitney Test, Motivation, Performance, Productivity, Workers, Human Resources, Human Resources Management

Citation