Publication:
Psikolojik şiddet: İstanbul'da özel bir öğretim kurumu çalışanları üzerine yapılan araştırma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-06

Authors

Bıçakçı, Cem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da özel bir öğretim kurumunda çalışan işgörenlerin psikolojik şiddet algılarının altı boyutunun (kendini göstermesi ve iletişimini engelleme, sosyal ilişkilerden yalıtma, saygınlığına saldırıda bulunma, yaşam kalitesine saldırıda bulunma, doğrudan sağlığına saldırıda bulunma, duygusal saldırıda bulunma) demografik veri değişkenleri üzerinden değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul'da bir özel öğretim kurumunda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. İşgörenlerin algıladıkları psikolojik şiddeti ölçmek için Körükçü ve diğerlerinin (2014) uyguladıkları Leymann'ın Uyarlanmış Psikolojik Şiddet Ölçeği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde psikolojik şiddet kavramı, tarihsel gelişimi ve ilgili kavramlar incelenmiştir. İkinci bölümde psikolojik şiddetin nedenleri, üçüncü bölümde psikolojik şiddetin birey ve örgüt üzerindeki etkileri ve dördüncü bölümde ise psikolojik şiddetin sonuçları ve ilgili araştırmalar üzerinde durulmuştur. Araştırmanın son bölümünde psikolojik şiddet algısı üzerine bir araştırma çalışması yapılmıştır.Sonuç olarak araştırma yapılan özel öğretim kurumunda psikolojik şiddet düzeyinin az seviyede olduğu tespit edilmekle beraber boyutların demografik değişkenlere göre farklılıkları ölçümlenmiştir.

Description

The aim of this study is to determine the six factors of psychological terror (effects on self expression and communication, effects on social contacts, effects of personal reputation, effects on occupational situation and quality of life, effects on physical health, effects on emotions) with demographic variables at a private school in Istanbul.In the scope of the research a questionnaire survey was carried out at a private school in Istanbul. The questionnaire carried out is an adaptation of Leymann's Inventory of Psychological Terror into Turkish by Körükçü and others (2014). The study consists of five main parts. In the first part, the term of psychological terror, its historical development and similar concepts with the term are discussed. In the second part, the reasons of psychological terror, in the third part the effects of psychological terror on an individual and an organization and in the fourth part the results of psychological terror and related researches are studied. In the last part of the study is the research and findings are carried out. As a result, it is found out that there is a small amount of psychological terror and differences among the demographic variables at the school that the study was carried out.

Keywords

Eğitim Kurumları, Education Establishments, Mobbing, Psikolojik İstismar, Psychological Maltreatment, Çalışanlar, Workers, Ölçme-Değerlendirme, Measurement and Evaluation, Özel Eğitim Kurumları, Special Education Institutions, Şiddet, Violence

Citation