Publication:
Türkiye’de Çevre Eğitimi Araştırmalarının İrdelenmesi: Yapılandırmacılık ya da Kuramsız Düşünme “İndoktrinasyon” mu

No Thumbnail Available

Date

2019-04

Authors

Taşkın, Özgür
Külcü, Merve Gül

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada Çevre Eğitimi (ÇE) adıaltında Türkiye’de yapılan ve Türkiye’deki hakemli dergilerde basılan 52 alan yazın araştırması ve 55lisans üstü tezincelenmiştir .Benzer çalışmalar mevcut olsa da bu çalışmada incelenen araştırmaların yöntemleri, konuları, veri toplama yaklaşımları ve önerileri dışında,çalışmaların kuramsal çerçeveleri ve bulguları arasındaki bağları da irdelenmiştir.ÇE teriminin ülkemizdeki popülerliği artmakla birlikte Türk Eğitim sistemine damgasını vuran yapılandırmacılık ÇE çalışmalarını da etkilemiştir. Cinsiyete göre çevreye karşı duyarlılık, uygulanan mekân dışı öğretimin eğitime olumlu katkısı, yapılandırmacı yaklaşıma övgüvb. sonuçları araştırma bulgularında sıklıkla görmekteyiz.Ancak bu çalışmalardaki kuramsal çerçeve eksikliği,neden-sonuç ilişkisine ışık tutmamakta ve nasıl sorusunu yanıtsız bırakmaktadır. Bu araştırmada ise sıklıkla kullanılan yapılandırmacılığın ya da kuramsal çerçeve eksikliğinin indoktrinasyon olup olmadığı tartışılmaktadır.Umulan bu araştırmanın farklı akademik çevrelerde verimli bir tartışma kapısı açmasıdır.
In the present study, 52Environmental Education (EE)articlespublishedin Turkish originated education journalsand 55unpublished theses wereevaluated.Even if similar studies exist, in this study published documentsareexamined based on their research methodology, content, data collection approach, and suggestions. In addition to this, theoreticalframework andtherelationship betweenthe findingsof the published documents areevaluated. Beyond popularity of the EE, constructivismhas also influenced EE research in Turkey. Female students are more environmentally conscious than male ones; post-test results show that theeffect of out-door educationis positive; when constructivist approach is used, participantsgrasp more pro-environmental attitudes and such findings are abundant. However, the lack of a theoretical framework of EE studies does not allow us to yield cause-affect connectionclearlyand explain how question research. In this paper, both frequently used constructivist approach and non-theoretical thinking in previously conductedstudies isdiscussed whether this is an indoctrination. It is hopedthat this paper opens a fruitful discussion ambiancein academiccircles.

Description

Keywords

Çevre Eğitimi, Kuramsal Çerçeve, İndoktrinasyon, Yapılandırmacılık, Araştırma Yöntemi, Environmental Education, Theoretical Framework, Indoctrination, Constructivism, Research Methodology

Citation