Publication:
İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İfa Ayıplı İfa Ayrımı

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İnşaat sözleşmelerinde eksik ifa ve ayıplı ifa ayrımı somut uyuş-mazlığa uygulanacak hükümlerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Teslim edilen inşaat ayıplı ise yüklenici TBK mad. 474 vd. hükümlerine göre sorumlu olur. Eksik ifa halinde ise iş sahibi genel za-manaşımı süresi içerisinde ifa etmemeye ilişkin genel hükümlere başvu-rabilir. Yüklenicinin sözleşmede belirttiği nitelikleri taşımayan veya dürüstlük kuralına göre var olması gereken nitelikleri haiz olmayan inşa-atın ayıplı olduğu kabul edilir. Eksik ifa ise yüklenicinin sözleşmeye göre yapmayı taahhüt ettiği işlerin bir kısmını hiç yapmamasıdır. İnşaat sözleşmelerinde bazı durumlarda eksik ifa ile ayıplı ifa arasındaki ayrım kolayca yapılabilirken bazı durumlarda bunun tespiti zorlaşmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle ana hatlarıyla eksik ifa ayıplı ifa ayrımı ele alınmış; daha sonra Yargıtay uygulaması da dikkate alınarak eksik ifa ayıplı ifa ayrımında bazı özel durumlar değerlendirilmiştir.
Description
Keywords
İnşaat Sözleşmeleri
Citation
KARAKURT, G. G. (2022). İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE EKSİK İFA AYIPLI İFA AYRIMI. Legal Hukuk Dergisi, 20(229), 23-50.