Publication:
Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Türk Borçlar Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda Yer Alan ve Birbiri İle Çeliştikleri Düşünülen Bazı Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
TTK m.7 hükmü ile TBK m.583/I, 2 hükmü arasındaki çelişkinin ve onunyarattığı tereddüdün, ticari bir borca kefalette, kefilin, müteselsil kefil sıfatıyla yüküm-lülük altına girme iradesini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmediği durum-larda dahi, TTK m.7 hükmündeki yasal karine uyarınca müteselsil kefil olarak kabuledilmesi suretiyle giderilmesi daha doğru olacaktır.TBK’da, kefilin, borçlunun yasal temerrüdünün sonuçlarından sorumlu tutulabil-mesi için, kendisine bir bildirim yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda herhangibir açık hüküm olmaması ve bildirime gerek olmadığının kabulünün ise, hem TTKm.7/I, 2 hükmü ile çelişmesi hem de hakkaniyete aykırı olması karşısında, burada örtülübir kanun boşluğu bulunduğunun kabul edilmesi ve bu örtülü boşluğun da, TTK m.7/I, 2hükmünün -tüm kefalet sözleşmeleri için uygulanması gereken bir genel hüküm oldu-ğun kabul edilmek suretiyle- ticari olmayan (adi) kefalet sözleşmelerine de uygulanmasısuretiyle doldurulması daha uygun olacaktır.
Description
Keywords
Ticari Borç
Citation
ALTOP, A. (2017). KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA VE TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN VE BİRBİRİ İLE ÇELİŞTİKLERİ DÜŞÜNÜLEN BAZI HÜKÜMLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2-Cilt 3), 55 - 66.