Publication:
Vergi uyuşmazlıklarında süre

Date
2013-02
Authors
Gökçe, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Vergi Uyuşmazlıklarında Süre konulu tez çalışmamızda, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada, yargısal aşamada (olağan ve olağanüstü kanun yolları dâhil) ve kararlara karşı olağan kanun yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru yolu ve iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvuru yolu ile çözümlenebilmesi için uyulması gereken hak düşürücü süreler ile bunların mahiyeti anlatıldı. Bu minvalde, giriş kısmından sonraki 2. ana başlık altında, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi usulleri olan; yanılma, pişmanlık ve ıslah, vergi cezalarının indirimli ödenmesi, tecil-taksitlendirme, uzlaşma, vergi hatalarının düzeltilmesi, gümrük vergilerinde idari itiraz prosedürü, gümrük vergilerinde geri alma kaldırma başvurusu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında idareye yapılan başvurular sırasında riayet edilmesi gereken hak düşürücü süreler ile bunların yargılama sürecine olan etkisine değinildi. 3. ana başlık altında ise, vergi uyuşmazlıklarının idari yargıda dava konusu edilebilmesi ve çözümlenebilmesi için ilk derece yargılaması sırasında uyulması gereken hak düşürücü sürelere yer verildi. Bu kapsamda, dava açma süresi, davanın ne zaman açılmış sayılacağı, davanın açılmasından sonra hüküm verilinceye kadar (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na atıf yapılan haller de dâhil olmak üzere) yargılama esnasında uyulması gereken süreler etraflıca anlatıldı. 4. ana başlık altında, kararlara karşı yapılacak olağan kanun yolları (itiraz, temyiz, karar düzeltme) ve olağanüstü kanun yolları ( kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi ) başvurularında yer alan hak düşürücü sürelerden bahsedildi. 5. ve son başlık altında, kararlara karşı yapılan olağan kanun yolları tüketildikten sonra eğer şartları var ise Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurularda ve tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra yine şartları varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurularda uyulması gereken hak düşürücü sürelerin anlatılması suretiyle çalışmamıza son verildi. Anahtar Sözcükler: Vergi, Vergi Uyuşmazlığı, Vergi Mahkemesi, Vergi Uyuşmazlıklarında Süre, Vergi Yargısı, hak düşürücü süreler.

Description
This study named `?Duration at Tax disputes??, sets forth the personal lodge procedure to Constitutional Court after using all standard procedures against decisions taken during administrative process and judicial process (including ordinary and extraordinary legal remedies) about tax cases. Also prescription periods and their natures that should be followed to solve tax disputes through application to European Human Rights Court after using all domestic law procedures will be mentioned. In the second section we will give information about the procedures of resolving tax disputes during administrative process that are misapprehension, penitence and melioration, discounted payment of tax fines, postponement instalment, agreement, adjustment of taxing errors, administrative objection procedure at customs tax, application of withdrawal, annulment of customs tax and the prescription periods that should be taken into account in application to administration, and their influence on judgement, stated in the 11th clause of 2577 numbered Administrative Procedure Act (APA). Third section explains the prescription periods that must be followed during first degree judgement in order to make tax disputes case of court at administrative judgement and to find remedy. Relatedly, the following terms will be explained in detail: Tender period, deemed date of the beginning of the court and after beginning of the court, the periods that must be followed during judgement (including the situations attributed to Civil Courts Act under the 31st clause of the 2577 numbered Administrative Procedure Act) until reaching the decision. Fourth section explains the prescription periods in applications of objections against decisions through ordinary law procedures (objection, appeal adjustment of decision) and extraordinary law procedures (notwithstanding the verdict, renewal of the judgement). In the fifth and last section, the prescription periods during personal application ?if requirements are met? to Constitutional Court after using all standard law procedures against decisions and finally if requirements are met again, the prescription periods that must be followed during application to European Human Rights Court after using all domestic law procedures will be explained. Key Words: Tax, Tax Disputes, Tax Court, Duration of Tax Disputes, Jurisdiction of Tax Court, Prescription Periods.
Keywords
Vergi Hukuku , Tax Law , Vergi mahkemeleri , Tax courts , Vergi uyuşmazlıkları , Tax conflicts , Vergi yargısı , Tax justice , Vergiler , Taxes
Citation