Yayın:
Tedarikçi Performans Değerlendirmesi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi

Thumbnail Image
Tarih
2016-04
Yazarlar
Altınok, Emir
Görener, Ali
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kuruluşların müşteri isteklerine cevap verebilmesi, maliyetlerini azaltabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için mamül veya hizmet üretimine katkıda bulunan tedarikçilerinin performanslarını izlemesi ve değerlendirmesi gereklidir. Tedarikçi performansının değerlendirilmesi, tedarikçilerin belirlenmiş ölçütler çerçevesinde analizini ve eksiklerinin tespitini hedeflemektedir. Mevcut tedarikçilerin durumlarının, anahtar performans göstergeleri olarak ifade edilebilecek ölçütler kullanılarak, çalıştığımız süre içerisinde ortaya çıkan verilere göre analiz edilmesi, geleceğe yönelik planların yapılmasında da önemli faydalar sağlayacaktır. Bu çalışmada, havacılık sektöründe uçak bakım-onarım alanında faaliyet gösteren firmada tedarikçi performans değerlendirmesi için kullanılan modelin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut değerlendirme ölçütleri, literatür araştırması ve çalışma grubu faaliyetleri kapsamında güncellenerek, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemiyle ölçütlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Tedarikçilerin ölçütler kapsamında değerlendirilmesi aşamasında ise, İdeal Çözüme Dayalı Sıralama Tekniği (TOPSIS - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) kullanılmıştır. Son aşamada ise, işletmenin benzer ürünler tedarik ettiği, beş farklı tedarikçi analiz edilerek performans sıralaması ortaya konulmuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Performans Değerlendirme, Havacılık, AHS, TOPSIS, Performance Evaluation,   Aviation
Alıntı