Publication:
Üniversite Kampüsünün Mekan ve Pedagoji İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Date
2018
Authors
Çetinel, Meltem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Eğitim kurumlarında öğrenmeyi destekleyecek etkenlerden bir tanesi öğrenme mekânının tasarımı konusudur. Bu çalışmada tasarım kavramı eğitim programlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çevre/ortam şartlarının düzenlenmesi eylemi anlamında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yükseköğretimde disiplin bazlı olarak öğrencilerin ve akademisyenlerin daha etkili öğrenme/ öğretme deneyimleri edinmelerini destekleyecek mekânsal özelliklerin belirlenmesi ve bu çerçevede bir öğrenme mekânı değerlendirme modeli geliştirilmesidir. Çalışmada, eğitim mekânının tasarımı konusunun eğitimin her düzeyinde öğrenmeyi destekleyecek alanlardan biri olduğu vurgulanırken, üniversite kampüslerinde öğrenme/öğretme deneyimleri ile bu deneyimlerin gerçekleştiği mekânlar arasındaki doğrudan ilişki ele alınmaktadır. İlgili literatürde öğrenme mekânı konusu 2000’li yılların başından itibaren eğitim araştırmaları ve mimarlık alanında çok sayıda bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmalar, mekânın yenilikçi öğrenme tanımları ve öğrenme stratejileriyle ilişkilendirilerek yeniden kurgulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenme mekânı salt fiziksel değil, pedagojik unsurlar da gözetilerek irdelenmektedir. Öğreten ve öğrenen profillerinin değişmekte olduğu günümüzde, mekân-pedagoji ilişkisi, üniversite kampüslerinde değişen öğrenme/öğretme ihtiyaçlarına cevap verecek yeni mekânların tasarlanması konuları daha da önem kazanmaktadır. Esnek, değişen ihtiyaçlara göre adapte edilebilir, teknoloji-destekli, öğrenen-odaklı, bireysel öğrenme kadar diyaloğa dayalı, birlikte ve yaparak öğrenmeyi destekleyecek mekânsal özellikler araştırılmaktadır. Makale kapsamında, üniversite kampüslerinde öğrenme mekânı konusu pedagojik ve mimari perspektifleri bir araya getiren bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Öncelikle 21. yüzyılda değişen öğrenme ve öğretme kavramları irdelenmekte ve bununla paralel olarak öğrenen ve öğreten profillerinin de değiştiği vurgulanmaktadır. Makalede öğrenme sürecindeki akademisyen, öğrenci ve öğrenme eyleminin gerçekleştiği mekan üzerinde durulmaktadır. Akademisyen ve öğrencinin öğretme/öğrenme deneyimlerinin neler olduğu ve bu deneyimlerin mekandan nasıl etkilendiği pedagojik bir perspektifle irdelenmektedir. Makalede bu mekânlarda gerçekleşen öğretme-öğrenme süreçlerinin aktif katılımcıları olan akademisyen ve öğrencilerin dâhil edildiği bir nitel araştırma sonucunda, bu paydaşların farklılaşan/ortak sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri ortaya çıkarılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim, Mekân ve pedagoji ilişkisi, Öğrenme mekânı, Nitel araştırma


One of the factors that support learning in education institutions is the design of learning spaces. In this study, the concept of design is used as an activity of organizing environment/space conditions to apply education programs effectively. The aim of this study is to identify spatial features that support more effective learning/teaching experiences for students and academicians, and to develop a model for the evaluation of learning spaces. The study focuses on the relation between learning/teaching experiences and the spaces where these experiences occur in university campuses. It emphasizes that ‘learning space design’ is one of the fields to support learning at every level of education. Learning space has been a topic for academic research in educational sciences and architecture since the beginning of the 2000s. These studies point to the need to reconfigure learning spaces in accordance with innovative learning theories and learning strategies. Learning space is examined with regard not only to physical but also to pedagogical elements. Emphasis is placed on investigating the spatial features of flexible spaces that can be adapted to changing user needs, are technology-enhanced and learner-centered, and support dialogical and co-learning and learning by doing. The study brings together pedagogical and architectural perspectives to deal with the topic of learning spaces on university campuses. It inquires into the changing concepts of learning and teaching in 21st century and highlights that the profiles of learner (student) and teacher (academician) are also changing. The article focuses on the academician, student and the learning space where learning takes place. The teaching / learning experiences of academicians and students and how these are affected by learning spaces are analyzed through a pedagogical perspective. With a study including academicians and students as active participants of teaching/ learning processes, the different/ common problems, needs and expectations of these parties are revealed.

Description
Keywords
Yükseköğretim , Mekan ve Pedagoji İlişkisi , Öğrenme Mekanı , Nitel Araştırma , Higher Education , Space and Pedagogy Relation , Learning Space , Qualitative Research
Citation
2